Kradzież sklepowa
Kradzież sklepowa

Na najbliższym posiedzeniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będzie rozpatrywać nowelizację Kodeksu Postępowania Karnego, w tym zmianę art. 119 Kodeksu Wykroczeń dotyczącą zmiany progu kwalifikacji czynów, jako wykroczenia z obecnych 250 zł wartości straty do wysokości straty nie przekraczającej 1/4 płacy minimalnej (ok. 400 zł).

– Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) wielokrotnie zwracała uwagę na negatywne skutki proponowanej nowelizacji, w tym szczególnie kosztu, jaki będzie poniesiony przez całe społeczeństwo. Nasza argumentacja stała się podstawą do dyskusji, w wyniku, której Komisja Nadzwyczajna ds. Kodyfikacji obniżyła planowany próg traktowania kradzieży, jako wykroczenia z 1000 zł do 1/4 wysokości płacy minimalnej – poinformowała POHiD.

– Doceniamy uwzględnienie argumentów społecznych przemawiających za obniżeniem tego progu, tj. zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej i prawa do ochrony własności prywatnej. Jednak nadal uważamy, że 1/4 wysokości płacy minimalnej jest kwotą znaczącą dla dużej części społeczeństwa. Dlatego apelujemy o utrzymanie aktualnego stanu prawnego, w ramach którego zabór mienia tylko do wartości 250 zł traktuje się jako wykroczenie. Podniesienie progu „dopuszczalnej” kradzieży będzie odbierane jednoznacznie, jako osłabienie konstytucyjnego prawa obywateli i przedsiębiorców do ochrony prawa własności. Proponowana zmiana prowadzi do osłabienia zaufania obywateli do Państwa, jako gwaranta ochrony tego prawa. Nie można uzależniać poziomu akceptowalności bezprawia od poziomu bogactwa społeczeństwa. Korelacja tych dwóch czynników nigdy nie powinna zachodzić w państwie prawa – czytamy w komunikacie POHiD.

Jak poinformowali przedstawiciele POHiD, kradzieże są i były poważnym problemem dla handlu detalicznego w Polsce i okres spowolnienia gospodarczego jest najgorszym czasem dla budowania większego przyzwolenia społecznego dla tego rodzaju czynów. W opinii przedstawicieli POHiD, powiązanie progu wykroczenia z wysokością płacy minimalnej, mimo pewnych zalet natury legislacyjnej, wiąże się z tym, że automatycznie, co roku, wraz ze wzrostem wysokości płacy minimalnej, będzie rosła wartość „dopuszczalnej” kradzieży (nie będącej przestępstwem, tylko wykroczeniem). Jest to niejako przyzwolenie na działania nieakceptowane społecznie i szkodzące wszystkim obywatelom. Jednocześnie może w sposób niezamierzony zachęcać do popełniania przestępstw (szczególnie przez „zawodowych” złodziei), które w wielu wypadkach pozostają prawie bezkarne.

– Dodatkowo uważamy, że odpowiedzialność rządu nie może być przenoszona na obywateli. Problemu przepełnionych więzień nie wolno rozwiązywać łagodząc kary przestępcom. Niestety nie znalazły uznania przedstawiane przez POHiD alternatywne propozycje rozwiązań, np. odejście od czynów przepołowionych na rzecz jednolitego traktowania kradzieży, jako przestępstwa, czy prowadzenie przez Policję baz danych osób żyjących z kradzieży. W związku z powyższym apelujemy do Senatorów RP o nie podnoszenie progu wykroczenia z obecnego poziomu 250 zł – podano w komunikacie.