Inwestycje
Inwestycje

Grupa Capital Park, jedna z firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce, utworzyła wraz z Open Finance TFI SA Fundusz Real Estate Income Assets FIZ AN i sprzedała w ofercie prywatnej 85 proc. certyfikatów funduszu, czyli wszystkie oferowane do sprzedaży. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto.

Certyfikaty Real Estate Income Assets FIZ AN to produkt inwestycyjny – Fundusz nabył prawa do portfela nieruchomości, który obejmował 39 gotowych i wynajętych nieruchomości generujących, jak poinformowano, stabilne przepływy pieniężne, zlokalizowanych przy głównych ulicach handlowych w Polsce (nieruchomości typu high-street). Wartość księgowa brutto portfela nieruchomości wchodzących w skład funduszu na 30 czerwca 2013 r. w księgach Capital Park wynosiła 187,2 mln zł.

Real Estate Income Assets FIZ AN to także jeden z pierwszych działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych funduszy „dywidendowych”. Oferuje on cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z komercyjnego wynajmu nieruchomości znajdujących się w portfelu funduszu, zgodnie z jego statutem. Dodatkowym źródłem dochodu inwestorów ze wzrostu cen nieruchomości, których fundusz jest właścicielem, mogą być dochody osiągane ze zbywania nieruchomości przez fundusz.

Zakładając, że wpływy z najmów osiągane przez fundusz pozostaną stabilne i kształtować się będą na poziomie nie niższym, niż szacunki przychodów na II półrocze 2013 roku generowanych przez portfel umów najmu podpisanych przez Grupę Capital Park dotyczących nieruchomości zarządzanych obecnie przez fundusz oraz przyjmując wycenę certyfikatów Funduszu ogółem na poziomie z daty sprzedaży 85 proc. certyfikatów przez grupę Capital Park, fundusz może zapewnić uzyskanie cyklicznych i stabilnych dochodów na poziomie około 7-8 proc. rocznie.

Fundusz został powołany na czas nieokreślony.

Aktywa funduszu to portfel gotowych, wynajętych nieruchomości komercyjnych w zarządzie funduszu, a polityka inwestycyjna funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów. Efektywna realizacja polityki inwestycyjnej przewidzianej w statucie funduszu może sprawić, że zdolność „dywidendowa” funduszu może być, przy uwzględnieniu przyjętych założeń,  wyższa i bardziej stabilna od inwestycji np. w akcje typowej spółki nieruchomościowej. Fundusz nie podejmuje również projektów o wyższym profilu ryzyka – związanych z zakupem działek i budową nieruchomości.

Portfel nieruchomości funduszu składa się z 39 gotowych, wynajętych i generujących stabilne przychody z najmu nieruchomości handlowo-usługowych w 26 miastach w Polsce. Nieruchomości portfelowe to obiekty typu high-street zlokalizowane w atrakcyjnych lokalizacjach przy głównych ulicach miast. Łączna powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład portfela wyniosła 14.956 mkw. Umowy najmu nieruchomości zawarte są z renomowanymi najemcami i indeksowane o inflację. Przykładowi najemcy to m.in.: Rossmann, CCC, Żabka, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Bank Millennium, Alior Bank, MultiBank.

Portfel nieruchomości Funduszu zarządzany jest przez spółkę CP Management Sp. z o.o., która należy do Grupy Capital Park – działającego na rynku nieruchomości high street w Polsce, posiadającego doświadczenie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

– Certyfikaty Real Estate Income Assets FIZ AN to unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny, który stworzyliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych długoterminową inwestycją związaną z polskim rynkiem nieruchomości komercyjnych. Dzięki temu produktowi inwestorzy mają możliwość otrzymania „dywidendy” na szacunkowym poziomie w wysokości 7-8 proc. rocznie, ale również będą uczestniczyć w potencjalnym wzroście wartości polskiego rynku nieruchomości, a tym samym naszych nieruchomości portfelowych. Oferujemy produkt, który obejmuje 39 gotowych i przynoszących zyski z najmu nieruchomości, którymi wciąż będziemy zarządzać tak, by generowały jak najwyższe zyski dla uczestników Funduszu. Będziemy też rozwijać ten produkt ponieważ naszym celem jest generowanie jak największych stóp zwrotu – powiedział Jan Motz, prezes zarządu Capital Park SA.

Grupa Capital Park jest firmą inwestującą na polskim rynku nieruchomości. Capital Park buduje i zarządza m.in. nieruchomościami typu street mall, w ramach programu Vis à Vis oraz innymi powierzchniami handlowymi. Grupa koncentruje się na nabywaniu nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości poprzez m.in. zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwoleń na budowę, budowę nowych obiektów, przebudowę istniejących, lub też poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa Capital Park dokonała około 100 transakcji inwestycyjnych i obecnie posiada portfel nieruchomości obejmujący 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw.