Carrefour
Carrefour

Wrześniowa wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -10,5 punktu (w skali od -100 do +100) i nie zmieniła się znacząco w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca. Niemal wszystkie składowe Barometru oddziaływały korzystnie na jego wartość – jedynym czynnikiem negatywnym była rosnąca inflacja.

Już czwarty miesiąc z rzędu wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej nie obniżyła się. Pomimo to, jego wartość wciąż znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera, co oznacza niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Pozytywne czynniki oddziałujące na Barometr osłabiane były przez wzrost wskaźnika inflacji.

– Wrzesień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym wartość Barometru Carrefour nie obniżyła się w porównaniu z poprzednim notowaniem. Warto zauważyć, że niemal wszystkie składowe Barometru oddziaływały korzystnie na jego wartość. Jedynym czynnikiem negatywnie wpływającym na wskazanie Barometru był znaczący wzrost wskaźnika inflacji, który nawet pomimo tak dużego skoku znajdował się na relatywnie niskim poziomie. Fakty te wskazywać mogą, że gospodarka polska znajduje się w trzecim kwartale 2013 roku w początkowej fazie ożywienia – ocenia dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Pomimo przewagi optymistycznych danych płynących z gospodarki pamiętać należy, że wartość Barometru Carrefour w dalszym ciągu znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Z prognoz IBnGR wynika, że dalsza poprawa koniunktury i wzrost dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, następować powinny dopiero w następnych miesiącach. Według większości aktualnych prognoz makroekonomicznych w czwartym kwartale wzrost gospodarczy będzie najszybszy w całym roku. Zgodnie z prognozą IBnGR, ożywienie nie będzie jednak spektakularne, a słabe wyniki pierwszego półrocza sprawią, że w całym 2013 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto będzie najniższe od ponad dekady.

Instytut prognozuje tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale na poziomie 1,5 proc., a w czwartym na 1,9 proc., wobec 0,7 proc. w pierwszym półroczu. Oznacza to przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego, ale stosunkowo niewielkie.

– Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotny jest spodziewany wzrost dynamiki konsumpcji. Jak wynika z szacunków IBnGR, w skali całego roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość około jednego procenta, a więc tylko nieznacznie większą niż w 2012 roku – komentuje Robert Noceń, Dyrektor Eksploatacji Północ, członek zarządu Carrefour Polska.

Według IBnGR, niepokojem może napawać przewidywany w 2013 roku, kolejny z rzędu spadek nakładów inwestycyjnych. Bezwzględny spadek nakładów inwestycyjnych, przy obserwowanej już wcześniej niskiej stopie nakładów inwestycyjnych w gospodarce, postawić może pod znakiem zapytania dynamiczny i stabilny wzrost gospodarczy w przyszłości. Pomimo tego w 2014 roku należy się spodziewać dalszego przyspieszenia wzrostu zarówno PKB, jak i konsumpcji.

Carrefour zaprezentuje swoje projekty podczas Shopping Center Forum na stoisku 6.5