Zakupy online
Zakupy online, fot. Shutterstock

W czerwcu przyszłego roku zaczną obowiązywać zmiany w nowelizacji ustawy o prawach konsumenta. Dzięki niej klienci zyskają m.in. 14 dni zamiast dziesięciu na zwrot zakupionego w sieci towaru oraz prostszy tryb reklamowania wadliwego produktu. Firmy sprzedające produkty online będą musiały zmienić regulaminy.

Właściwa implementacja, dobre przygotowanie przedsiębiorców na zmiany i otwarcie na system polubownego rozwiązywania sporów – to klucz do rozwoju e-commerce w Polsce według firmy Trusted Shops.

Na rozwój zaufania do handlu internetowego w Europe będzie miał też wpływ system ODR (platforma internetowego rozstrzygania sporów), który pozwoli przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu z konsumentem przez internet, nawet jeżeli ten mieszka w innym państwie członkowskim i posługuje się innym językiem.

– Dyrektywa spowoduje, że zasady prowadzenia e-handlu w całej UE zostaną ujednolicone, co jest szansą dla e-sklepów w pozyskiwaniu nowych grup klientów, przede wszystkim spoza granic naszego kraju. Z drugiej strony wdrożenie nowej dyrektywy spowoduje pierwsze tak poważne zmiany w działalności sklepów internetowych, Będzie też stanowiło dla nich spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy będą musieli odpowiednio przebudować strony internetowe sklepów oraz przeformułować teksty prawne. Same regulacje jednak nie wystarczą, potrzebne jest zwyczajne zaufanie wynikające z praktyki, kształtowanej przez dobre relacje między przedsiębiorcami a konsumentami – zauważa Anna Rak Country Manager Trusted Shops w Polsce.

Ustawa o prawach konsumentów implementująca Dyrektywę 2011/83/UE wprowadzi szereg zmian w polskim prawie konsumenckim. Przedsiębiorca będzie musiał zapewnić, aby konsument w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia przyjął do wiadomości, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczony w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klienci dokonujący zakupów w internecie nie będą musieli ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostaną o nich odpowiednio poinformowani przed złożeniem zamówienia,

Przedsiębiorca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru konsumentowi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakichkolwiek powodów przez okres 14 dni od dnia, w którym konsument wejdzie w fizyczne posiadanie towarów. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek dostarczenia konsumentom formularza odstąpienia – jego użycie przez konsumenta nie jest obligatoryjne – konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie (telefon, mail itd.), ale też na konsumencie będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że złożył stosowne oświadczenie,

Konsument będzie musiał odesłać towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić konsumentowi kwotę otrzymaną od niego na pokrycie standardowych kosztów dostawy. W odniesieniu do umów sprzedaży, przedsiębiorca będzie mógł wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania. Obecnie zakończyły się uzgodnienia Ministerstwa Sprawiedliwości z Rządowym Centrum Legislacji. Projekt ustawy ma zostać przekazany do Sejmu pod koniec października. 13 grudnia 2013 r. upływa termin implementacji dyrektywy. Ustawa powinna wejść w życie w czerwcu 2014 r.