Kradzież sklepowa
Kradzież sklepowa

17 października 2013 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą wysokość progu kwalifikacji czynu zaboru cudzego mienia jako wykroczenia z 250 zł wartości poniesionej straty do wysokości ¼ płacy minimalnej.

– POHiD wielokrotnie zwracał uwagę na negatywne skutki takiego rozwiązania i kosztów, jaki będą poniesione przez całe społeczeństwo. Naszą argumentację prezentowaliśmy zarówno na forum publicznym, jak i w pismach kierowanych do Parlamentu i  Ministerstwa Sprawiedliwości. Mimo to, próg ten podniesiono, na szczęście jednak nie do 1000 zł (co pierwotnie proponowano) – poinformował zarząd POHiD.

– Mechanizm powiązania progu wykroczenia z płacą minimalną budzi nasz sprzeciw, ponieważ proponowana zmiana prowadzi do osłabienia zaufania obywateli do Państwa, jako gwaranta ochrony prawa własności. Nie można uzależniać poziomu akceptowalności bezprawia od poziomu bogactwa społeczeństwa. W takiej sytuacji – w celu stworzenia skutecznego narzędzia do ścigania złodziei – POHiD postuluje prowadzenie przez Policję ogólnopolskiego rejestru osób często lub „zawodowo” popełniających wykroczenia.

W opinii przedstawicieli POHiD, prowadzenie przez Policję takiego rejestru, na bazie już istniejącej bazy danych, umożliwi skutecznie ściganie ww. osób na podstawie art. 38 Kodeksu wykroczeń.

– Najważniejsze jest to, że takie rozwiązanie sprawdza się lokalnie, bo Policja podejmuje już takie działania (np. Legnica, Katowice), ale niestety nie mają one charakteru jednolitej procedury przestrzeganej i egzekwowanej w całym kraju. Taki system obecnie już działa w Polsce w przypadku wykroczeń drogowych, które są rejestrowane ze względu na tzw. system punktowy i w ciągu danego roku kierowca z automatu ponosi konsekwencje popełnianych wykroczeń ( z utratą prawa jazdy włącznie ) jeśli suma punktów karnych przekroczy określoną wartość. Kierowcy zatem są rejestrowani i jest wobec nich stosowany mechanizm zbliżony do tzw. czynu ciągłego. Natomiast wobec osób „zawodowo” czy „dla sportu” dokonujących kradzieży już takiego mechanizmu się nie stosuje. Dochodzi do sytuacji, w której te osoby czują się bezkarne – czytamy w komunikacie.

– Mamy nadzieję, że inicjatywa wprowadzenia rejestru uzyska wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (zgodnie z deklaracjami składanymi podczas prac legislacyjnych w Senacie RP). Liczymy, że inicjatywa powstania ogólnopolskiego rejestru wykroczeń prowadzonego przez Policję będzie stanowić skuteczne narzędzie ścigania osób nagminnie kradnących, stanowiąc element budujący poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa wobec osób kradnących w poczuciu pełnej bezkarności – postulują przedstawiciele POHiD.