Wizualizacja Galerii Galena

Z ostatniego raportu firmy P.A. Nova SA wynika, że w III kwartale br. nastąpił spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,6 proc. przy jednoczesnym spadku zysku ze sprzedaży o 19 proc. i spadku zysku netto o 10,7 proc.

Jak informuje firma wzrost marży brutto spowodowany jest zmianą struktury sprzedaży i wzrostem przychodów z najmu nieruchomości inwestycyjnych. Segment ten zapewnia wyższe marże brutto, natomiast generuje koszty finansowe w związku z obsługą kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na współfinansowanie wynajmowanych nieruchomości.

Zysk brutto w analogicznym okresie roku poprzedniego był wyższy z uwagi na jednorazową transakcję objęcia kontroli nad spółką współzależną, która miała miejsce w styczniu 2012 roku i przyniosła łączny zysk brutto w wysokości ponad 3,9 mln zł.

Koszty finansowe były wyższe w porównaniu do okresu porównawczego w związku z obsługą kredytów zaciągniętych na realizację dwóch obiektów zrealizowanych na własny rachunek, oddanych do użytkowania w III kwartale 2012 r.

Firma przygotowuje obecnie dwa projekty handlowe – Galerię Galena oraz Galerię Zamoyską.