Galeria Wilanów

Zysk spółki GTC przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości utrzymał się na stabilnym poziomie 7 mln euro (7 mln euro w III kw. 2012 r.).

Wyniki operacyjne w ujęciu kwartalnym od początku 2013 r. poprawiają się (I kw.: 3 mln euro, II kw.: 4 mln euro, III kw.: 7 mln euro) dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami oraz ograniczeniu kosztów administracyjnych i finansowych – poinformowano w komunikacie.

Marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła do poziomu 74 proc. (71 proc. w III kw. 2012 r.)

Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (34 mln euro w III kw. 2012 r.) co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park (2 mln euro) oraz obniżenia stawek wynajmu w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 10 mln euro, głównie w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych w Polsce i na Węgrzech została częściowo zrównoważona pozytywną wyceną Galerii Kazimierz dokonaną po podpisaniu wstępnej umowy sprzedaży inwestycji

Koszty finansowe spadły do poziomu 10 mln euro (13 mln euro w III kw. 2012 r.) dzięki zmniejszeniu poziomu zadłużenia w wyniku wykupu obligacji i spłaty kredytów

Za 9 miesięcy 2013 roku zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 14 mln euro (10 mln euro w 9 miesiącach 2012 r.) co było możliwe dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami, zmniejszeniu ograniczeniu kosztów administracyjnych i finansowych.

Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 89 mln euro (98 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.), co było głównie następstwem sprzedaży Platinium Business Park (8 mln euro) oraz spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych w Polsce i na Węgrzech.

Wydatki administracyjne, po odliczeniu kosztów programu opcji menadżerskich, spadły o 15 proc. do 9 mln euro (10 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.), głównie dzięki zmniejszeniu wydatków i redukcji kosztów.

Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 80 mln euro wynikała ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię Bucharest co było następstwem zmian legislacyjnych w Rumunii, spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz spadku stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych umów w Polsce i na Węgrzech oraz zmiany stopy kapitalizacji w Polsce.

Wskaźnik LTV wyniósł 55 proc. (57% 30 września 2012 r.)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek, wyniosły 23 mln euro (28 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.), dzięki sprzedaży Platinium Business Park, która wygenerowała 5 mln euro w I poł. 2012 r.

Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł 103 mln euro

– Trzeci kwartał przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dokonaliśmy dalszej poprawy wyników operacyjnych i realizowaliśmy naszą strategię sprzedaży aktywów. Wyniki operacyjne GTC we wszystkich aspektach wykazują poprawę w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż Galerii Kazimierz jest zgodna z naszą strategią odświeżania portfolio poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów i zastępowania ich nowymi projektami oferującymi atrakcyjny zwrot z zainwestowanych środków. Spółka spłaca zadłużenie co pozwoliło na obniżenie wskaźnika LTV do 55 proc. na koniec września. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym co do tej pory osiągnęliśmy, ale wciąż mamy wiele pracy przed sobą. Naszym priorytetem w chwili obecnej są trzy wielkopowierzchniowe projekty handlowe, które rozwijamy jednocześnie w Warszawie i w Belgradzie. Przygotowujemy się także do spłaty obligacji zapadających w przyszłym roku – powiedział Alain Ickovics, prezes zarządu GTC.