Transakcja kartą

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) z satysfakcją odnotowała wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznający, że stawki opłat interchange w Polsce – pobierane od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi Visa i MasterCard – były ustalane w ramach niezgodnych z prawem porozumień 20 banków.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozpoznając ponownie tę sprawę, potwierdził decyzję prezesa UOKiK z roku 2006. Fakt ten wskazuje na słuszność wniosku złożonego w 2001 r. przez POHiD do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwrócił on uwagę urzędu i opinii publicznej na niedopuszczalność pewnych praktyk, skutkujących jednostronnym kształtowaniem relacji na rynku płatności bezgotówkowych, ze szkodą dla rozwoju rynku i konsumenta.

Po latach zajmowania się tą sprawą przez POHiD i inne organizacje akceptantów kart, doszło do istotnej i słusznej zmiany realiów tego specyficznego rynku. W tym roku Sejm RP dokonał zmian w ustawie o usługach płatniczych, ustanawiając barierę dla arbitralnego kreowania wysokości i struktury opłat prowizyjnych, w tym interchange. Stanowi to zdaniem POHiD słuszny i sprawiedliwy przyczynek do rozwoju rynku i coraz skuteczniejszego systemu obsługi finansowej wszystkich konsumentów, bez względu na typ miejscowości, w której zamieszkują.

Powstanie prawnej bariery dla arbitralnego ustalania wysokości tej opłaty na poziomie nie przekraczającym 0,5 proc., jest najskuteczniejszym w polskich realiach sposobem utrzymania zdrowych relacji rynkowych. Rozwiązanie to antycypowane było treścią i uzasadnieniem składanej w 2001 roku skargi.

POHiD deklaruje gotowość do kontynuowania działań na rzecz rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. – Liczymy, że doświadczenie wszystkich interesariuszy zaangażowanych w sprawę opłaty interchange pozwoli w przyszłości uniknąć praktyk skutkujących jednostronnością w ustalaniu warunków rynkowych dla coraz to nowych, nowoczesnych instrumentów płatniczych – pisze w komunikacie POHiD. – Jesteśmy przekonani, że nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyczynią się do powstania w Polsce dobrego mechanizmu dla implementacji regulacji przygotowywanych w UE dotyczących rynku płatności bezgotówkowych.