Zakupy w centrum handlowym
Zakupy w centrum handlowym, fot. Shutterstock

Grudniowa wartość Barometru Carrefour wyniosła -8,0 punktów i w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,4 punktu. Poprawił się ogólny klimat koniunktury w handlu i wskaźnik ufności konsumenckiej, jednak skłonność do zakupów spadła

W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w najbliższych miesiącach stan polskiej gospodarki będzie się poprawiał. Trend ten odzwierciedlony jest w zmianach wartości Barometru Carrefour, który wprawdzie powoli, ale systematycznie rośnie. Niemniej wartość wskaźnika nadal pozostaje poniżej zera, co oznacza, że pomimo odnotowanej poprawy w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej. Poprawa jest jednak o tyle ważna, że wartość przywoływanego wskaźnika jest najwyższa od początku 2011 roku.

Na zmianę wartości Barometru pozytywnie wpływały: wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek wskaźnika inflacji. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek skłonności konsumentów do zakupów, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

W najbliższych miesiącach stan polskiej gospodarki w dalszym ciągu będzie się poprawiał, a trend zmian wartości Barometru Carrefour to potwierdzi. Z prognoz IBnGR wynika, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie coraz wyższe. Po nie najlepszym roku 2013, w którym tempo wzrostu PKB będzie najniższe od ponad dekady, w 2014 roku nastąpi przyspieszenie, a PKB wzrośnie o 2,5 proc.

– Pomimo to w dalszym ciągu daleko będzie do wyników osiąganych na przykład w latach 2006–2008, kiedy to gospodarka rozwijała się w tempie powyżej 5, a nawet 6 procent. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy się spodziewać – mówi dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Według szacunków IBnGR tempo wzrostu spożycia indywidualnego wyniesie w całym 2014 roku 2,2 proc., co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012–2013. W 2014 roku powoli odwracać się zaczną również negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. Zahamowanie spadku nakładów inwestycyjnych i niewielki ich przyrost pozwalają z większym optymizmem patrzeć na perspektywy wzrostu gospodarczego w dalszej przyszłości.

– W skali całego 2013 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość poniżej 1 procenta. Liczymy, że prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, mówiące o wzroście PKB w 2014 roku, przełożą się także na wzrost konsumpcji – mówi Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazującym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniają się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystną koniunkturę konsumencką, a powyżej – korzystną.