Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce m.in. CH Tarasy Zamkowe
Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce m.in. CH Tarasy Zamkowe

Immofinanz Group zwiększył swój zysk netto w pierwszej połowie roku finansowego 2013/14 o ponad 50 proc. Wynik z działalności spadł nieznacznie na skutek wysokiego poziomu sprzedaży nieruchomości

Jak poinformowała firma, przychody z najmu były na nieco niższym poziomie w ujęciu rok do roku i osiągnęły w omawianym okresie sprawozdawczym 317,6 mln euro (wobec 326,7 mln euro rok wcześniej). Wynik ze sprzedaży nieruchomości odzwierciedla poziom z roku poprzedniego i wyniósł 17,5 mln euro (18,3 mln euro rok wcześniej), a wynik z działalności deweloperskiej osiągnął poziom -1,4 mln euro (0,3 mln euro rok wcześniej). Sprzedaż nieruchomości w trakcie roku sprawozdawczego doprowadziła do 5,4 proc. spadku wyników działalności, które osiągnęły 239,2 mln euro (253,0 mln euro rok wcześniej). Zysk netto wzrósł o 53,1 proc., do 159,9 mln euro, głównie ze względu na pozytywne efekty z różnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych.

– Możemy być więcej niż tylko zadowoleni z dotychczasowych wyników naszego programu sprzedaży. Od maja 2010 roku do końca października roku bieżącego sprzedaliśmy nieruchomości o łącznej wartości 2,375 mld euro, z czego w przybliżeniu 722 mln euro w samej pierwszej połowie roku finansowego 2013/14. Oznacza to, że praktycznie w trzy i pół roku prawie zakończyliśmy nasz pięcioletni program sprzedaży – potrzeba nam jeszcze jedynie 125 mln euro, aby osiągnąć nasz cel na poziomie 2,5 mld euro. Biorąc pod uwagę sprzedaż przeprowadzoną w ciągu ostatnich kilku tygodni, zakładamy, że osiągniemy go jeszcze w bieżącym roku finansowym. Nasza machina nieruchomości osiągnęła dużą prędkość w obszarze realizowanych transakcji – działa ona szybciej niż planowano i zamierzamy utrzymać to tempo w przyszłości – zapowiedział Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group.

– W ciągu ostatnich kilku dni podpisaliśmy umowę dotyczącą sprzedaży 80 proc. naszych udziałów w Retail Park Horn na rzecz jednego z niemieckich inwestorów instytucjonalnych. Transakcja została zawarta powyżej wartości księgowej nieruchomości – dodaje Zehetner.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły o 11,8 proc., z 165,2 mln euro do 184,7 mln euro. Duża liczba sprzedanych nieruchomości w ostatnich miesiącach i towarzysząca temu spłata finansowania doprowadziły do wzrostu kapitału własnego z 42,3 proc. w dniu 30 kwietnia 2013 roku do 44 proc. i zmniejszenia o 538 mln euro wysokości zobowiązań finansowych na dzień 31 października 2013 roku. Rozwodniona wartość aktywów netto (NAV) na akcję wyniosła na dzień 31 października 2013 roku 5,48 euro i spadła jedynie nieznacznie, o 0,03 euro (0,6 proc.) na akcję poniżej poziomu z dnia 30 kwietnia 2013 roku (5,51 euro) – pomimo wypłaty na początku października dywidendy w wysokości 0,15 euro za akcję.

Jak twierdzi firma, aktualny wzrost oraz optymistyczny kierunek działań będą kontynuowane w trakcie i po zakończeniu bieżącego roku finansowego. Działania firmy będą nadal koncentrować się na redukcji kosztów operacyjnych, po udanej restrukturyzacji grupy Buwog oraz generowaniu przepływów pieniężnych.

– Przygotowania do separacji Buwog i wykorzystanie do tego celu rynku kapitałowego prowadzone są obecnie na pełnych obrotach. Po oddzieleniu naszej działalności na rynku mieszkaniowym w Niemczech i w Austrii od tej w segmencie nieruchomości komercyjnych i, co za tym idzie, planowanym wydzieleniu Buwog chcemy zaprezentować Immofinanz Group jako bardziej skoncentrowaną na swojej podstawowej działalności. Obecnie obejmuje ona różne klasy aktywów, które są punktem odniesienia dla różnych typów inwestorów. Ze względu na to zróżnicowanie nieruchomości te nie otrzymują wyceny rynkowej, na którą faktycznie zasługują – twierdzi Zehetner.