Unia Europejska sprzedaż internetowa

Rząd przyjął projekt ustawy, wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE o prawach konsumentów. W związku z wprowadzeniem nowych regulacji, uchylone zostaną przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. To jednak nie koniec zmian.

W ramach wdrożenia dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej (1999/44/WE) zmieniony zostanie Kodeks cywilny w części dotyczącej rękojmi i gwarancji, a ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zostanie uchylona. Nowe rozwiązania mają na celu rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy, w tym internetowi. Ich których źródłem jest niejednolita regulacja w tej materii, obecnie rozrzucona po kilku różnych źródłach.

Nowe przepisy wymagać będą wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności przy wszystkich zawieranych umowach konsumenckich. Dodatkowo, wymóg potwierdzania przez sprzedawcę treści oferty w przypadku umów zawieranych przez telefon ma pomóc w eliminowaniu nieporozumień i nadużyć często spotykanych w telesprzedaży.

Nowelizacja wydłuża też termin przysługujący konsumentowi na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn w przypadku zawarcia jej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z 10 do 14 dni. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, umowa będzie uważana za niezawartą. Nowe przepisy regulują też zasady ponoszenia kosztów w przypadku odstąpienia od umowy.

Zmiany obejmą też kwestię odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej. Od tej pory to ostateczny sprzedawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi za wady rzeczy, a od odpowiedzialności tej zwolni go jedynie wiedza kupującego o wadzie towaru. W przypadku ujawnienia wad towaru, konsument będzie mógł zażądać obniżenia ceny, wymiany produktu na sprawny, lub usunięcia wad. Będzie mógł także odstąpić od umowy. Ponieważ ryzyko ponoszone przez sprzedawców, będących ostatnim ogniwem łańcucha dystrybucji, będzie znaczne, nowelizacja przewiduje wprowadzenie mechanizmów umożliwiające dochodzenie roszczeń w stosunku do poprzedników w drodze regresu. Dzięki temu, rzeczywistą odpowiedzialność za wady produktu poniesie przedsiębiorca, który przyczynił się do ich powstania.

Zgodnie z unijnymi przepisami, nowe regulacje powinny wejść w życie w czerwcu 2014 roku.