Google online retailing

Komisja Europejska otrzymała od Google nową wersję propozycji zobowiązania w sprawie praktyk monopolowych. Związane jest to z trwającym obecnie postępowaniem dotyczącym zasad, według których działają wyszukiwarki internetowe oraz sposobu zamieszczania w nich treści sponsorowanych.

W swojej propozycji Google zgadza się zagwarantować, że w wypadku promowania w wynikach wyszukiwania własnych usług (np. dla sklepów, hoteli czy restauracji), wyświetlone będą również propozycje usług trzech konkurencyjnych wyszukiwarek, wybranych metodą obiektywną. Mają one być wyraźnie widoczne dla użytkowników i wyświetlane w sposób porównywalny z prezentacją usług Google. Zasada ta ma dotyczyć nie tylko istniejących już wyspecjalizowanych usług wyszukiwarki, ale ma również zmienić sposób prezentacji nowo powstałych usług.

Wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za równość konkurencji Joaquín Almunia powiedział: „Moim zadaniem jest ochrona konkurencji ze względu na dobro klientów, nie konkurentów. Wierzę, że nowa propozycja Google, która jest efektem długich i trudnych rozmów, rozwieje obawy komisji. Nie narzuca ona koncernowi konieczności zmieniania własnych usług, a jednocześnie zapewnia użytkownikom realny wybór spośród ofert konkurencji, prezentowanych w porównywalny sposób. To do nich należy wybór najlepszej opcji. W ten sposób zarówno Google jak i jego konkurenci zostaną zachęceni do pracy nad polepszaniem jakości usług. Przekształcenie tej propozycji w wiążący akt prawny zapewni warunki do uczciwej konkurencji w nadchodzących latach.”

Google poszło już na ustępstwa w innych kwestiach będących przedmiotem wątpliwości Komisji.

  • Google zapewni dostawcom treści możliwość wycofania treści z oferowanych przez Google usług wyszukiwania bez ponoszenia konsekwencji ze strony Google
  • Google usunie wymogi dotyczące ekskluzywności w umowach z wydawcami dotyczącymi prowizji za reklamy w wyszukiwarce
  • Google usunie restrykcje dotyczące możliwości wyszukiwania ofert kampanii reklamowych w wyszukiwarkach prowadzonych na konkurencyjnych platformach

Ważnym aspektem propozycji Google jest to, że zastosowanie się przez koncern do tych zobowiązań będzie nadzorowane przez niezależną organizację. Zobowiązanie będzie obowiązywało na terenie European Economic Area (EEA) przez pięć lat

Komisja poinformuje w najbliższym czasie zainteresowane sprawą podmioty o powodach, dla których uznała, że propozycja Google jest wystarczająca. Podmioty, które wniosły oskarżenie będą miały okazję przedstawić Komisji swoje stanowisko zanim ta podejmie ostateczną decyzję, czy sformalizować zobowiązania zaproponowane przez Google tak, aby były dla koncernu wiążące.

 W marcu 2013 roku Komisja oficjalnie poinformowała Google o swoich wątpliwościach dotyczących niektórych praktyk biznesowych Google, które mogą naruszać unijne regulacje antymonopolowe. (artykuł 102 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – TFEU). Komisja uważa, że praktyki stosowane przez Google mogą być szkodliwe dla konsumentów, ponieważ ograniczają im wybór i hamują innowacje w dziedzinie usług wyszukiwania online i reklam w wyszukiwarkach internetowych.

Artykuł 9 Dyrektywy antymonopolowej Unii Europejskiej (Dyrektywa 1/2003) umożliwia Komisji ukrócenie praktyk monopolowych poprzez nadawanie mocy prawnej zobowiązaniom składanym przez firmy. Decyzja taka nie stanowi o tym, czy naruszono unijne regulacje, a jednocześnie zobowiązuje firmę do ich przestrzegania. Jeśli firma naruszy zobowiązanie, komisja może nałożyć karę w wysokości 10% jej rocznego obrotu bez konieczności udowadniania naruszenia artykułów 101 i 102 Traktatu.