Komputronik Megastore
Komputronik Megastore

Grupa Kapitałowa Komputronik SA od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości 1 248,6 mld zł, co daje wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego o 44,5 proc.

Pozytywnie na wzrost obrotów oddziałuje systematyczny wzrost liczby partnerów handlowych, a także wzrost udziału sprzedaży e-commerce i eksportu. Grupa nadal realizuje wcześniej przyjętą politykę ograniczonego wzrostu poprzez zdywersyfikowane kanały obsługi klientów, zwracając szczególną uwagę na właściwą politykę zakupową, która w obecnej sytuacji rynkowej (szybkie zmiany we wprowadzanych do sprzedaży technologiach, rosnący wpływ sprzedaży e-commerce i spłaszczenie polityki cenowej firm konkurencyjnych) jest głównym kreatorem marży handlowej emitenta.

– Trzy kwartały naszego roku obrotowego 2013/2014 były dla Grupy Komputronik okresem dynamicznego wzrostu przychodów oraz zysku netto. Przychody grupy wzrosły w tym czasie do rekordowej wartości 1,25 mld zł, co oznacza, że już po trzech kwartałach nieznacznie przekroczyliśmy poziom sprzedaży uzyskany w całym ubiegłym roku. Tak dobre wyniki sprzedaży to przede wszystkim większe zakupy klientów indywidualnych dokonywane w okresie przedświątecznym oraz zwiększone zamówienia od klientów instytucjonalnych, którzy wykorzystywali przeznaczone na IT środki budżetowe, dzięki czemu w samym grudniu zanotowaliśmy w tym kanale wzrost sprzedaży o ponad 30 proc. Do dynamicznego wzrostu naszych wyników przyczyniły się również bardzo dobre wyniki sprzedaży e-commerce oraz sprzedaży eksportowej, która charakteryzuje się wyższymi wolumenami i niższymi kosztami sprzedaży. Obecnie koncentrujemy się na ciągłym zwiększaniu sprzedaży zarówno detalicznej, jak i biznesowej. Istotne znaczenie mają dla nas projekty ułatwiające zakupy sąsiadom zza wschodniej granicy, a także planowane rozpoczęcie sprzedaży internetowej na terenie Niemiec. Pracujemy także nad poszerzeniem portfolio marek własnych oraz wprowadzeniem do sprzedaży asortymentu z nowych branż. W drugiej połowie marca otworzymy drugi Komputronik Megastore, tym razem w Poznaniu – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

W omawianym okresie grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 103 mln zł przy marży handlowej wynoszącej 8,2 proc. Na uzyskany wynik na sprzedaży wpływ miały takie czynniki, jak ograniczenia programów dopłat oferowanych przez producentów oraz wzrost sprzedaży eksportowej prowadzonej na niższych marżach niż sprzedaż detaliczna, ale też generującej zdecydowanie niższe koszty operacyjne.

Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży łącznie wyniosły 88,6 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku o 14,1 proc.

Pozostałe przychody operacyjne w tym okresie wyniosły 3,5 mln zł, pozostałe koszty operacyjne – 1,9 mln zł.

W efekcie wyżej opisanych czynników grupa wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 16 mln zł w porównaniu do 7 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.

Wynik na działalności finansowej był ujemny i wyniósł -6,9 mln zł. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na taką stratę z działalności finansowej był odpis wartości 1.989 mln zł.

Grupa za trzy kwartały roku obrotowego osiągnęła wynik netto w wysokości 20,8 mln zł w porównaniu do 1,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.

Spółka Komputronik SA posiada sieć sprzedaży złożoną z około 220 salonów. Komputronik SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należą również: Komputronik Biznes, Benchmark, Komputronik API, Idea Nord, Cogitary, Movity, Activa, Log Systems, Contanisimo Limited, a także czeska spółka K24. Komputronik SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku.