Carrefour
Carrefour

Lutowa wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej – wyniosła -8,2 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wskazanie Barometru spadło o 1,85 punktu. Był to pierwszy spadek wartości Barometru po 3 kolejnych miesiącach wzrostu. Wartość wskaźnika poniżej 0 oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour negatywnie wpływały jego następujące składowe: spadek skłonności konsumentów do zakupów, spadek wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu, nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

Odnotowany w lutym spadek wartości Barometru Carrefour wynikał głównie ze zmiany zachowań konsumentów – najbardziej obniżyły się poziom koniunktury w handlu oraz skłonność do zakupów. Wpływ pozostałych czynników branych pod uwagę przy liczeniu Barometru niemal równoważył się. Pomimo spadku wartości Barometru warto zwrócić uwagę, że dane płynące z gospodarki świadczą o stopniowym poprawianiu się stanu koniunktury. Przypuszczać zatem należy, że lutowe zachowanie Barometru nie jest zmianą trwającego już od 15 miesięcy trendu wzrostowego, a jedynie jego korektą. Pamiętać przy tym należy, że wartość Barometru od 62 miesięcy, a więc od 5,5 roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli 0. Stanowi to potwierdzenie wciąż obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników.

Opinię o potencjale wzrostu dla Barometru w najbliższych miesiącach potwierdzają najnowsze prognozy IBnGR, według których w 2014 roku nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 2,8 proc. Tempo wzrostu gospodarczego będzie w kolejnych kwartałach coraz wyższe – od 2,6 proc. w I kw. do 3,0 w ostatnim. Pomimo przyspieszenia nie będzie ono zatem spektakularne i w dalszym ciągu daleko będzie od wyników osiąganych na przykład w latach 2006–2008, kiedy to gospodarka rozwijała się w tempie powyżej 5, a nawet 6 proc. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy zresztą się spodziewać.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne są prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość 2,5 proc., co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012–2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 proc. w pierwszym do 3,0 w czwartym. Warto również odnotować, że po dwóch latach spadków odwrócą się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR, nakłady inwestycyjne zwiększą się w 2014 roku o 4,7 proc.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazującym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniają się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej 0 wskazują niekorzystna koniunkturę konsumencką, a powyżej – korzystną.