Salon Smyk
Salon Smyk, EM&F

Przychody netto z działalności kontynuowanej Grupy Empik Media & Fashion za 2013 rok wyniosły 3037 mln zł, w porównaniu do 2974 mln zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 2 proc. Do wzrostu przychodów z działalności kontynuowanej przyczyniła się głównie Grupa Smyk, a w szczególności spółki Smyk w Polsce i na Ukrainie.

EBITDA z działalności kontynuowanej wzrosła w 2013 roku o 17 proc. do 281 mln zł, w porównaniu do 240 mln zł w 2012 roku. Wzrost EBITDA z działalności kontynuowanej został osiągnięty głównie dzięki poprawie rentowności w Grupie Empik.

Zysk netto z działalności kontynuowanej w 2013 roku wyniósł 71 mln zł, w porównaniu do 104 mln zł w 2012 roku, co oznacza spadek o 32 proc.

Spadek zysku netto (w porównaniu z rokiem 2012) wynika z faktu, iż w 2012 roku rozpoznano aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wysokości 69 mln zł, które przyczyniło się do wzrostu zysku netto w 2012 roku o tę samą kwotę.

Jednocześnie Grupa EM&F odnotowała stratę netto na działalności zaniechanej w związku z zakończeniem działalności w segmencie modowym o łącznej wysokości 371 mln zł w porównaniu do 110 mln zł w 2012 roku (wzrost o 237 proc.).

Na powyższą stratę netto składają się niegotówkowe odpisy aktywów związanych z tym segmentem w wysokości 325 mln zł oraz strata netto na działalności operacyjnej za 2013 rok w wysokości 45 mln zł.
Strata ta wynika z decyzji zarządu, dotyczącej zaniechania działalności w zakresie handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w modelu franczyzowym oraz podjęcia wysiłków, mających na celu sprzedaż aktywów tego segmentu. Dzięki tym działaniom zarząd będzie w stanie ograniczyć ryzyko biznesowe Grupy EM&F, poprzez zaniechanie działalności, której wyniki w przeważającej mierze zależą od czynników pozostających poza kontrolą zarządu (takich, jak przygotowanie trafionych kolekcji przez franczyzodawców, a także warunki pogodowe, wpływające na wyniki sprzedaży).

Całkowita strata netto Grupy EM&F wyniosła w 2013 roku 300 mln zł, w porównaniu do 6 mln zł w 2012 roku.

Z uwagi na istotny spadek wartości skonsolidowanych kapitałów własnych w IV kw. 2013 roku, w wyniku dokonanych odpisów w związku z zaniechaniem działalności modowej w modelu franczyzowym, zarząd odbył szereg spotkań z bankami finansującymi grupę, przedstawił i uzasadnił podejmowane działania restrukturyzacyjne, a także wynegocjował odpowiednie zmiany do istniejących umów kredytowych. Na podstawie podpisanych dokumentów banki zgodziły się na zmianę wartości wymaganych wskaźników finansowych w taki sposób, że dokonanie powyższych odpisów nie powoduje naruszenia jakiejkolwiek umowy kredytowej. Zarząd grupy nie przewiduje także, aby sytuacja naruszenia umów kredytowych mogła nastąpić w najbliższej przyszłości.

Na koniec grudnia 2013 roku łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F  wynosiła 351 614 mkw. i liczyła 647 placówek, z czego 118 placówek (o powierzchni 42 930 mkw.) należy do segmentu moda, który został przeznaczony do sprzedaży w ciągu najbliższego roku obrotowego.

Z pominięciem placówek przeznaczonych do zbycia, sieć handlowo-usługowa Grupy EM&F , w trakcie IV kwartału zwiększyła się o 16 placówek (netto, licząc zamknięcia). Rozwój sieci nastąpił w Grupie Smyk (gdzie otworzono 10 salonów z czego 8 w Polsce) a także w grupie Empik gdzie również otworzono 10 salonów (głównie mniejszych placówek o powierzchni około 250 mkw. każda).