Carrefour
Carrefour

Wartość Barometru Carrefour – wskaźnika koniunktury konsumenckiej – w marcu wyniosła -7,5 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wskazanie barometru wzrosło o 0,7 punktu. Pomimo wzrostu wartość wskaźnika nadal pozostaje poniżej zera, co oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały następujące jego składowe: wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wskaźnika inflacji.

Po spadku wartości w poprzednim miesiącu Barometr Carrefour powrócił do swojego średniookresowego trendu wzrostowego. Świadczy to o stopniowym poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Pamiętać jednak należy, że wartość Barometru od 63 miesięcy, a więc od ponad 5 lat, znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to odzwierciedlenie faktu, że na rynku wciąż dominują czynniki negatywne.

Opinię o prawdopodobnym utrzymywaniu się trendu wzrostowego Barometru Carrefour w najbliższych miesiącach potwierdzają prognozy IBnGR, według których w 2014 roku tempo wzrostu PKB przyspieszy do 2,8 proc. W każdym kolejnym kwartale będzie ono coraz wyższe, osiągając wartość 3 proc. w ostatnich 3 miesiącach roku. Tempo takie, chociaż zdecydowanie wyższe od obserwowanego w ostatnich 2 latach, trudno uznać jednak za zadowalające, zwłaszcza w porównaniu z wynikami osiąganymi w rekordowych pod tym względem latach 2006–2008. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy zresztą się spodziewać, chociaż w roku 2015 oczekiwać należy dalszego wzrostu dynamiki gospodarki.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne są prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość 2,5 proc., co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012–2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 proc. w I, do 3,0 w IV. Warto również odnotować, że po 2 latach spadków odwrócą się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR nakłady inwestycyjne zwiększą się w 2014 roku o 4,7 proc.