Top Secret
Top Secret, Redan

Grupa Kapitałowa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket, opublikowała raport finansowy za 2013 rok., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wzrosły r./r. o 6,4 proc. do 468,3 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie zysk netto na poziomie 3,4 mln zł. Lepsze wyniki uzyskano zarówno w części modowej, jak i dyskontowej. Celem na 2014 rok jest zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu.

Grupa Kapitałowa Redan w 2013 roku osiągnęła znaczącą poprawę efektywności, wypracowując zysk na wszystkich poziomach rachunku wyników.

– Poprawa wyników jest efektem konsekwentnego wdrażania działań optymalizujących w obu segmentach działalności grupy. Zwiększyliśmy przychody oraz marżę handlową dzięki poprawie oferty. Jednocześnie w efekcie wdrożonego programu oszczędnościowego znacząco obniżyliśmy koszty bieżącej działalności. Takie zmiany wypracowaliśmy zarówno w części dyskontowej, jak i modowej – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan SA.

W 2013 koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły 4,7 proc., licząc r./r. do 186,6 mln zł. W efekcie grupa osiągnęła w 2013 roku zysk na sprzedaży w wysokości 10,3 mln zł względem 10,2 mln zł straty w 2012 roku. Na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT) miniony rok zamknął się 4,9 mln zł na plusie, podczas gdy rok wcześniej uzyskano 28,2 mln zł na minusie. Redan w 2013 roku wypracował 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 27 mln zł straty netto rok wcześniej.

– W naszej ocenie miniony rok był przełomowy dla Grupy Redan, która na trwałe odzyskała rentowność. W 2014 roku będziemy koncentrowali się na dalszej poprawie efektywności działania – dodaje Bogusz Kruszyński.

W przypadku segmentu modowego obroty w 2013 roku wzrosły r./r. o 6,6 proc. do 229 mln zł. Marża handlowa w skali całego roku wyniosła 43,5 proc., co oznacza spadek o 1,9 p.p., względem poprzedniego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zostały natomiast zmniejszone r./r. o 7,2 proc.

– Wynika to przede wszystkim z ograniczenia wydatków na utrzymanie sieci sklepów, w szczególności sklepów własnych w Polsce. Wpływ na to miała renegocjacja czynszów, optymalizacja struktury zatrudnienia w sklepach oraz likwidacja nierentownych placówek – wyjaśnia Bogusz Kruszyński. W efekcie wynik osiągnięty w 2013 roku w segmencie fashion jest o 14,7 mln zł lepszy niż rok wcześniej.

W segmencie dyskontowym w 2013 roku przychody zwiększyły się r./r. o 6,5 proc. do 239,1 mln zł. Znacznie szybciej, bo aż o 11,3 proc. – do 97,2 mln zł – wzrosła marża handlowa. W ujęciu procentowym poziom wypracowanej marży handlowej zwiększył się o 1,7 p.p. do 40,6 proc. Jednocześnie koszty sprzedaży i zarządu, mimo wzrostu skali działania, były nawet minimalnie niższe niż rok wcześniej. Pozwoliło to osiągnąć dodatni wynik przed opodatkowaniem w wysokości 13,6 mln zł, czyli o 12,3 mln zł więcej niż w 2012 roku.

– Wprowadzone zmiany asortymentowe, organizacyjne oraz procesowe przyniosły spodziewane efekty. Zakładamy dalszy rozwój segmentu dyskontowego. Planujemy zwiększenie powierzchni handlowej sklepów w br. o ok. 10 proc. Zostanie także uruchomiony sklep online – twierdzi wiceprezes Redan SA. Jego zdaniem przyczyni się do dalszego wzrostu sprzedaży oraz rentowności sieci TextilMarket.