Galeria Kazimierz

Według firmy GTC rok 2013 był dość burzliwy. Europejska gospodarka nadal pozostawała pod wpływem globalnego kryzysu, który rozpoczął się w 2008 roku i znacząco wpłynął na ograniczenie aktywności biznesowych na rynku nieruchomości. Deweloperzy nieustannie dostosowywali swoje strategie, aby dopasować się do sytuacji na rynku i zmaksymalizować wartość akcjonariuszy. Przez ostatnie kilka lat możliwości działania w tych obszarach były poważnie ograniczone z powodu zmniejszonego zainteresowania inwestorów, ograniczeń w pozyskiwaniu finansowania bankowego, niższej aktywności najemców oraz rosnącej presji na czynsze.

Według firmy niektóre wymienione czynniki, w tym spadające poziomy stawek najmu i odpisy, pozostają nadal widoczne i niewątpliwie nieustannie należy brać je pod uwagę w działalności biznesowej. Mimo to GTC wyraźnie widzi oznaki ożywienia gospodarczego. W 2013 roku wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnął poziom 6,1 mld euro. Zaledwie rok wcześniej liczba ta wyniosła tylko 3,9 mld euro. Polska, jako kluczowy rynek dla naszej firmy, odpowiada za więcej niż połowę tej sumy. Na polskim rynku zanotowano w 2013 roku inwestycje rzędu aż 3,4 mld euro. To najwięcej od 2006 roku, czyli okresu sprzed wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego.

Jednocześnie przez cały rok 2013 działalność GTC pozostawała pod wpływem słabej kondycji rynku nieruchomości oraz decyzji biznesowych podjętych w 2012 roku i wcześniej. Skutkiem tej sytuacji była dewaluacja aktywów i konieczność dokonania odpisów. Z drugiej strony, dzięki skupieniu się na zarządzaniu aktywami, firma była w stanie znacznie poprawić finansowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, zarówno dzięki poprawienie operacyjnych poziomu przychodów, jak i obniżaniu kosztów. Deweloper jest przekonany, że 2014 będzie rokiem przełomowym dla GTC.

Ubiegły rok był czasem znaczących zmian i rozwoju dla firmy GTC. Wiosną zarząd powołał Alaina Ickovicsa na stanowisko prezesa spółki. Jesień przyniosła zmianę kluczowego akcjonariusza. Kardan NV sprzedał 27,75 proc. udziałów w GTC funduszowi inwestycyjnemu Lone Star. Pomimo tych znacznych zmian strategicznych zespół zarządzający GTC, jak co roku, pozostał skupiony na realizacji strategii firmy.. Podjęto wiele kroków mających na celu poprawę zarówno bilansu spółki, jak i jej wyników operacyjnych, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności. Spółka sfinalizowała sprzedaż aktywów, w tym 50 proc. udziałów w krakowskiej Galerii Kazimierz, której wycena wyniosła 180 mln euro, oraz Platinium Business Park, nieruchomości biurowej wycenionej na 173 mln euro. Jak twierdzi firma, GTC utrzymuje wysoką wiarygodność wśród wiodących banków, czego przykładem jest pozyskanie finansowania dla projektu biurowego w Krakowie. W całym 2013 roku spółka wypełniała swoje bieżące zobowiązania i jest przygotowana do spłaty obligacji zapadających w kwietniu 2014 roku.

Rok 2014 ma obfitować w wyzwania dla firmy. Jednocześnie zespół zarządzający GTC dostrzega nowe możliwości biznesowe, które on przyniesie. Firma wierzy, że ich wykorzystanie pozwoli spółce zmaksymalizować zysk jej akcjonariuszy. Świadomie podjęto decyzję o nierozpoczynaniu nowych projektów biurowych w związku z postępującą presją na stawki czynszów oraz nadpodażą powierzchni biurowej na kluczowych polskich rynkach, takich jak Warszawa. Obecnie GTC skupia swoją uwagę na projektach handlowych w Polsce (dwóch centrach handlowych w Warszawie) oraz projektach handlowych i biurowych w innych krajach (m.in. Serbia).

Chcąc zapewnić spółce odpowiednią pozycję i przygotowanie do ekspansji biznesowej, która nastąpi po tym, kiedy gospodarka powróci na stałą ścieżkę wzrostu, GTC ma zamiar sprzedać aktywa niezwiązane z działalnością, w tym projekty mieszkaniowe i grunty nieprzeznaczone do natychmiastowej rozbudowy. Ponadto, dążąc do szybkiego odbicia, firma zamierza nabyć i restrukturyzować wybrane aktywa, które umożliwią niemal natychmiastowe generowanie gotówki. Dotyczy to zarówno głównych miast Polski jak i innych krajów. Spółka zamierza także rozwiązać kwestie aktywów, które nie spełniają oczekiwań, a także powiązanego z nimi zadłużenia.

– Mamy kilka powodów, które umacniają nasze przekonanie o dalszej poprawie sytuacji w 2014 roku. Pierwszym z nich jest wspomniany już obserwowany wzrost gospodarczy. Drugi powód to wielkie zaufanie, jakim rynek obdarza GTC. Potwierdziło się ono w styczniu 2014 roku. Emisja akcji serii J dokonana w tym miesiącu spotkała się z wysokim zainteresowaniem inwestorów, a popyt na akcje ponaddwukrotnie przewyższył podaż. Trzecim powodem jest niespotykanie dobra reputacja, jaką cieszy się spółka wśród inwestorów oraz prestiżowych najemców, ceniących jakość oferowaną przez GTC. Te zjawiska sprawiają, że spółka jest gotowa, by z pewnością siebie stawić czoła wyzwaniom, jakie przyniesie 2014 roku, w tym spadkowi przychodu operacyjnego związanego z dokonaną w latach 2012–2013 sprzedażą aktywów generujących gotówkę. Z drugiej strony, możemy z przekonaniem powiedzieć, że te negatywne tendencje będą miały wpływ na GTC tylko w krótkiej perspektywie. Jak już wspomnieliśmy, w tym roku zamierzamy rozpocząć budowę dwóch centrów handlowych w Warszawie i oczekujemy, że wkrótce zaczną one pozytywnie wpływać na finansowe wskaźniki GTC – czytamy w komunikacie GTC.