Plac Unii

Zarząd Grupy BBI Development SA przedstawił raport roczny za rok 2013. W ubiegłym roku firma doprowadziła do końca budowę swojego flagowego projektu Plac Unii w Warszawie. Kompleks biurowo-handlowy o łącznej powierzchni wynajmowalnej ponad 57 tys. mkw. oddano do użytku 2 października 2013 roku.

Spółka BBI Development dysponuje już pozwoleniem na rozpoczęcie prac rozbiórkowych mieszczącego się u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie budynku WSS Społem Sezam. W miejscu domu handlowego Sezam powstanie wielofunkcyjny kompleks z częścią handlową Nowy Sezam.

Aktywa Grupy na koniec 2013 roku wynosiły 507.740 tys. zł (122.430 tys. euro), a kapitał własny, przypadający akcjonariuszom spółki – 270.420 tys. zł (65.205 tys. euro). Rok 2013 Grupa zamknęła zyskiem na działalności operacyjnej w kwocie 1.258 tys. zł (299 tys. euro) i zyskiem netto w kwocie 17.336 tys. zł (4.117 tys. euro).

Gotówka i jej ekwiwalenty na koniec 2013 roku wynosiły 12.020 tys. zł (2.898 tys. euro), co stanowiło 2,37 proc. aktywów Grupy.

13 sierpnia 2013 rok, inwestor oraz spółka celowa emitenta, Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 SKA (PD5) realizująca projekt Plac Unii, zawarły aneks do umowy pożyczki z dnia 18 stycznia 2013 roku, zwiększający kwotę udzielonej pożyczki do 8 mln euro. Pożyczka została zaciągnięta w celu jej wykorzystana w ramach Grupy, między innymi do dofinansowania części mieszkaniowej projektu Koneser. Pożyczka winna być spłacona w dacie sprzedaży projektu Plac Unii bezpośrednio ze środków uzyskanych przez PD5 z tejże sprzedaży, nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Wraz z umową pożyczki zawarte zostały także umowy zastawu rejestrowego, na podstawie których ustanowiono zabezpieczenia spłaty pożyczki: zastawy rejestrowe na przyszłych wierzytelnościach PD5 związanych ze sprzedażą projektu Plac Unii oraz zastawy rejestrowe na 33.540.817 posiadanych przez PD5 akcjach spółki Nowy Plac Unii SA, stanowiących 21,64-proc. udział w kapitale zakładowym i takiż sam udział w ogólnej liczbie głosów tejże spółki.