Carrefour
Carrefour

Kwietniowa wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej – wyniosła -5,3 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wskazanie Barometru wzrosło o 1,6 punktu. Po korekcie danych wyjściowych przez Główny Urząd Statystyczny skorygowana wartość Barometru w marcu wyniosła  -6,9 punktu (wobec wcześniej podanych -7,5 punktu). Pomimo wzrostu wartość wskaźnika nadal utrzymuje się poniżej zera, co oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały następujące jego składowe: wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji.

Odnotowany w kwietniu poziom wartości Barometru Carrefour był najwyższy od sierpnia 2010 roku, kiedy to po raz ostatni odnotowano jego wyższą wartość (-2,51 punktu). Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Pamiętać jednak należy, że wartość Barometru od 64 miesięcy, a więc od prawie 5,5 roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli 0. Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników.

Poprawiająca się w kraju sytuacja gospodarcza sugeruje, że w najbliższych miesiącach utrzymywać się powinien trend wzrostowy Barometru Carrefour. Według zaktualizowanych prognoz IBnGR tempo wzrostu PKB w 2014 roku przyspieszy do 3,1 proc. W każdym kolejnym kwartale będzie ono coraz wyższe, osiągając wartość 3,3 proc. w ostatnich 3 miesiącach roku. Tempo takie, chociaż zdecydowanie wyższe od obserwowanego w ostatnich 2 latach, trudno uznać jednak za zadowalające, zwłaszcza w porównaniu z wynikami osiąganymi w rekordowych pod tym względem latach 2006–2008. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy zresztą się spodziewać, chociaż w roku 2015 tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do poziomu 3,8 proc.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne są prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość 2,6 proc., co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012–2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 procent w I, do 3,2 w IV. Warto również odnotować, że po 2 latach spadków odwrócą się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR nakłady inwestycyjne zwiększą się w 2014 roku o 5,1 proc.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazującym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniają się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej 0 wskazują niekorzystna koniunkturę konsumencką, a powyżej – korzystną.