UOKiK sprzedaż internetowa

Jednym z głównych błędów w tworzeniu regulaminów e-sklepów jest wzajemne kopiowanie ich postanowień. W związku z tym, co miesiąc liczne klauzule widniejące już w rejestrze UOKiK wpisywane są na nowo, a tym samym kolejni przedsiębiorcy podlegają często dotkliwym karom w związku z naruszaniem zbiorowych praw konsumentów.

Warto pamiętać, że obecność jednej klauzuli niedozwolonej w regulaminie e-sklepu może oznaczać:

  • Karę w wysokości sięgającej 1000 zł;
  • Grzywnę w wysokości do 10% przychodu za zeszły rok obrotowy;
  • Poniesienie kosztów publikacji wyroku w Monitorze sądowym i Gospodarczym;
  • Zepsucie Marki – dane e-sklepu znajdą się w internetowym Rejestrze Klauzul Niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednakże zwykle w kontrolowanych regulaminach sklepów internetowych nie kończy się tylko na jednej klauzuli niedozwolonej. Warto zapoznać się z decyzją UOKiK (sygn. RGB – 61- 03/13/KL), w której na jedną ze znanych spółek zajmujących się optyką, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w związku ze stosowaniem klauzul niedozwolonych w regulaminie, została nałożona kara ponad 360 tys. zł.

W związku z tym poniżej przedstawiamy w skrócie najczęstsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy, a które niosą dla nich ogromne konsekwencje prawne oraz finansowe. Opisy uzupełnione są przykładami konkretnych klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru UOKiK.

1) Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za prawdziwość informacji o produktach prezentowanych na stronie sklepu internetowego

Ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy kosztem konsumenta to jeden z najczęstszych przypadków formułowania niedozwolonych postanowień regulaminów. Przedsiębiorcy w regulaminie sklepu często zastrzegają sobie prawo do błędu zarówno w opisie jak i zdjęciach produktów. Powszechnie stosowane są zapisy o tym, że zdjęcia produktów mogą się różnić od przedstawionych na nich, faktycznie sprzedawanych produktów. Tym czasem sprzedający ma obowiązek dostarczenia konsumentowi rzetelnej, prawdziwej informacji o ofercie i nie może wprowadzać klienta w błąd, a klient ma prawo odstąpić od umowy z uwagi na niezgodność towaru z umową w sytuacji gdy przekazane informacje o zamówionym produkcie są niezgodne z prawdą. Klient zwraca produkt, a sprzedający zwraca mu całość wpłaconej kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przykład:

Numer wpisu: 5090
Data wyroku: 2013-03-28

Przedsiębiorstwo XXX

„Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji”

Numer wpisu: 5146

Data wyroku: 2013-06-05

Przedsiębiorstwo XXX

„(…) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy”

2) Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za działania podmiotów dostarczających produkty zamówione na stronie sklepu

Sprzedając na odległość przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wyłączanie swojej odpowiedzialności i jednocześnie przenoszenie na konsumenta ryzyka prowadzonej przez sprzedawcę działalności gospodarczej w związku z tym, że to sprzedający zawarł umowę z dostawcą towaru i to sprzedawca może egzekwować prawa z tej umowy wynikające.

Przykład:

Numer wpisu: 5073

Data wyroku: 2013-04-10

Przedsiębiorstwo XXX

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich”

Numer wpisu 5559

data wpisu 2014-02-27

Przedsiębiorstwo XXX

„Zakup w naszym sklepie jest równoznaczny z udzieleniem nam pełnomocnictwa do składanego zamówienia, które upoważnia nas jako sprzedającego-pełnomocnika do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w Państwa imieniu i na Państwa rachunek.

3) Ograniczenie prawa konsumenta do prawa odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni i nakładanie dodatkowych obowiązków na konsumenta w związku ze skorzystaniem z uprawnienia

Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od doręczenia towaru stanowi szczególne uprawnienie konsumenta dokonującego zakupu na odległość. Przyznanie takiego uprawnienia wynika z faktu, że konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy, tak jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie. W ciągu 10 dni od doręczenia konsumentowi towaru ma on prawo korzystania z towaru w ramach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza że konsument może przesłany towar odpakować, sprawdzić wytrzymałość, przymierzyć itp. Nie powoduje to zmiany towaru, a po ponownym zapakowaniu towar nadaje się do dalszej odsprzedaży.

Art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów brzmi: „zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni”. Przedłużenie przez przedsiębiorcę okresu choćby z 14 dni kalendarzowych na 14 dni roboczych stanowi już praktykę niedozwoloną.

Numer wpisu: 3040
Data wyroku: 2011-11-22
Przedsiębiorstwo xxx

„Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.”

Numer wpisu: 3078
Data wyroku: 2012–04-17
Przedsiębiorstwo xxx

„…Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru…”

W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni pamiętać o poinformowaniu konsumentów o ich uprawnieniach do odstąpienia od umowy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę czy opis procedury zwrotu nie nakłada na konsumentów dodatkowych obowiązków oraz czy wyznaczone terminy są zgodnie z ustawą.

4) Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową

Prawo do wymiany/naprawy/zwrotu zakupionego produktu przysługuje konsumentowi przez 24 miesiące od daty zakupu produktu. Należy podkreślić, że reklamacja nie ma nic wspólnego z gwarancją producenta. Konsument ma prawo do reklamacji bez względu na przyznane przez producenta uprawnienie do gwarancji. W związku z tym przedsiębiorca nie może ograniczać swojej odpowiedzialności w związku z niezgodnością towaru z umową powołując się na gwarancję.

Przedsiębiorca nie może również ograniczać swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową uzależniając możliwość dokonania zwrotu od spisania z kurierem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Numer wpisu: 5301

Data wyroku: 2012-07-27

Przedsiębiorstwo xxx

„Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu”

Numer wpisu 5532,

data wpisu 2014-02-04

Przedsiębiorstwo xxx

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego.”

5) Jednostronna zmiana treści regulaminu i automatyczna akceptacja regulaminu

Klauzule dotyczące zmiany oraz automatycznej akceptacji regulaminu widnieją w co drugim regulaminie sklepu internetowego! Tymczasem przedsiębiorca, zastrzegając sobie prawo do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny, narusza przepisy Kodeksu cywilnego. Klient musi mieć czas i możliwość do zaakceptowania zmian lub też odstąpienia od umowy.

Numer wpisu 5524

data wpisu 2014-02-04

Przedsiębiorstwo xxx

„Podmiot prowadzący sklep internetowy xxx wskazany w postanowieniach ogólnych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.”

Po za tym należy pamiętać, że zgoda wyrażona przez klienta musi być wyrazem świadomego działania, dlatego wymóg automatycznej akceptacji regulaminu podczas złożenia zamówienia narusza przepisy prawa.

Numer wpisu 5525,

data wpisu 2014-02-04

Przedsiębiorstwo xxx

„Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu xxx.”

Autorką artykułu jest Magda Judejko, prawnik prowadząca serwis www.TwojRegulamin.pl

Serwis zawiera porady dla przedsiębiorców prowadzących biznes w środowisku internetowym.