Kolekcja Gino Rossi
Kolekcja Gino Rossi

Prognozujemy 260 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł zysku EBITDA na 2014 rok. W porównaniu do wyników finansowych za 2013 rok przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć o 19 proc., a zysk EBITDA – o 42 proc. Założenia przyjęte do prognozy są oparte na naszym przekonaniu, że w tym roku Grupa Gino Rossi będzie rozwijała się szybciej niż w roku ubiegłym – informuje zarząd Gino Rossi SA.

Za jeden z ważniejszych sukcesów spółka Gino Rossi uważa zrealizowanie prognozy wyników finansowych na 2013 rok. Prognoza zakładała wypracowanie 228 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 14,1 mln zł zysku EBITDA. W 2013 roku firma wypracowała 218,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (różnica wynika z mniejszej niż zaplanowana wartości sprzedaży komponentów do kooperantów) oraz 14,1 mln zł zysku EBITDA, czyli na przychodach firma zachowała 10-proc. tolerancję odchylenia od prognozowanego wyniku, a na zysku EBITDA prognoza pokrywa się z rzeczywistymi wynikami.

– Po przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji zadłużenia i pozyskaniu dodatkowego kapitału mamy obecnie stabilną sytuację finansową. W założeniach prognozy na 2014 rok planujemy uwolnienie dodatkowych środków zaangażowanych w kaucjach i zabezpieczeniach, które zasilą kapitał pracujący spółki i wpłyną na zwiększenie skali działalności, szczególnie w segmencie obuwia. Plany na ten rok przewidują wzrost sprzedaży obuwia Gino Rossi o 24 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W prognozach zakładamy także wzrost o 8 proc. sprzedaży odzieży marki Simple CP. Dynamikę wzrostu sprzedaży Simple CP przyjęliśmy na konserwatywnym poziomie, ponieważ priorytetem dla tej marki na ten rok jest podniesienie poziomu rentowności – dodaje w raporcie zarząd.

Restrukturyzacja Grupy Gino Rossi miała początek w 2012 roku. Podejmowane przez obecny zarząd spółki działania na przestrzeni ostatnich 2 lat miały na celu przede wszystkim restrukturyzację zadłużenia oraz poprawę efektywności operacyjnej spółki. Efekty tych działań pojawiły się w 2013 roku.

– Przeorganizowaliśmy strukturę długu Grupy poprzez redukcję zadłużenia w bankach i rozwiązanie umowy standstill oraz pozyskaliśmy dodatkowe finasowanie z emisji
obligacji. Optymalizacja kosztów działalności i wzrost marży pozytywnie wpłynęły na poprawę rentowności w Grupie Gino Rossi. Bardzo zadowoleni jesteśmy z poprawy wyników sprzedaży oraz ze wzrostu rentowności na poziomie Grupy, a szczególnie w spółce Gino Rossi w 2013 roku. Poprawa poziomu marż była naszym priorytetem w ubiegłym roku i z opublikowanych danych finansowych wynika, że osiągnęliśmy postawiony cel. Skonsolidowana marża brutto wypracowana w 2013 roku wzrosła do 45,3 proc. wobec 42,3 proc. marży brutto wypracowanej w 2012 roku. Istotny wzrost marży zanotowaliśmy w IV kw. 2013 roku, gdzie skonsolidowana marża brutto wyniosła 49,1 proc. wobec 45,3 proc. marży brutto w IV kw.e 2012 roku. W 2013 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 98,9 mln zł i był o 12 proc. wyższy rok do roku. Skonsolidowany zysk ze sprzedaży w 2013 roku wzrósł do 8,1 mln zł i był o ponad 230 proc. wyższy rok do roku. Tylko w IV kw. 2013 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 4,4 mln zł i był o 117 proc. wyższy od wyniku na sprzedaży w IV kw. 2012 roku. Tak znaczna poprawa na zysku ze sprzedaży wynika wprost z utrzymania na podobnym poziomie kosztów sprzedaży przy rosnących przychodach i marży w 2013 roku – dodaje zarząd.

Jak wynika z raportu, sprzedaż detaliczna Gino Rossi w całym 2013 roku wzrosła o 18 proc. Szczególnie dobry pod względem sprzedaży był IV kw. W październiku sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 39 proc., w listopadzie była wyższa o 27 proc., a w grudniu – o 15 proc. w porównaniu rok do roku.

– W IV kw. 2013 roku otworzyliśmy 6 sklepów Gino Rossi i 3 Simple CP, więc na koniec 2013 roku spółki te miały odpowiednio 72 i 52 placówki. Pod koniec 2013 roku zdecydowaliśmy o rozwoju mocy produkcyjnych. W tym celu kupiliśmy zakład produkcyjny niedaleko Słupska, gdzie Gino Rossi ma fabrykę obuwia. Nasz pierwszy zakład ma moce produkcyjne na poziomie 220–240 tys. par rocznie. Nowy zakład będzie produkował ok. 150–160 tys. par rocznie, czyli łącznie moce produkcyjne wyniosą ok. 400 tys. par obuwia na koniec 2014 roku – czytamy w raporcie.

W planach na 2014 rok jest dalszy rozwój sieci sprzedaży do poziomu 79 salonów własnych i franczyzowych Gino Rossi oraz 55 salonów własnych i franczyzowych Simple CP. Otwarcia nowych sklepów będą także za granicą. Firma chce otwierać sklepy franczyzowe w Czechach i na Słowacji. Pod koniec ubiegłego roku otwarto pierwszy sklep franczyzowy na Słowacji.