Fabryka Formy

W zakończonym roku obrotowym 2013 przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 11,9 mln zł, co stanowi 102 proc. wzrost w stosunku do wyniku roku poprzedniego – wynika z raportu firmy Fabryka Formy.

Jak wynika z danych firmy, największy wzrost przychodów ze sprzedaży wystąpił z tytułu podpisanych umów klubowych dotyczących usług fitness oraz usług wellness w dziale Fabryka Przyjemności. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2013 roku niewiele ponad 11 mln zł i były wyższe o 124,8 proc. w stosunku do 2012 roku.

Otwarcie w 2013 roku dwóch następnych klubów fitness: w Poznaniu w budynku Greenpoint oraz w Gorzowie Wielkopolskim w Centrum Handlowym Panorama, obciążyło wynik spółki kosztami początkowymi otwarcia obiektu, z których najistotniejsze to: zakup wyposażenia, rekrutacja i szkolenie kadry, marketing i reklama. Realizacja nowych inwestycji w kolejnych obiektach odzwierciedla poziom wyniku netto spółki, który w 2013 roku wyniósł 132 241,34 zł i uległ pogorszeniu o 455 969,20 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Bilans spółki na koniec 2013 roku wykazał sumę aktywów i pasywów w kwocie prawie 21 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedniego o 25,3 proc. Dominującą pozycją w strukturze aktywów na dzień 31.12.2013 roku były aktywa trwałe, które stanowiły 70,3 proc. aktywów ogółem, a wśród nich największy przyrost nastąpił w związku z inwestycją budowlaną w obce środki trwałe oraz zakupem sprzętu fitness i wyposażenia na potrzeby prowadzenia kolejnych klubów fitness Fabryka Formy SA.

Aktywa obrotowe wycenione w kwocie niewiele ponad 6 mln zł stanowiły 29,7 proc. sumy aktywów. W pasywach spółki 47,47 proc. stanowił kapitał własny, 52,53 proc. stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, wśród których zobowiązania długoterminowe wynosiły ponad 6,4 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe – ponad 3,4 mln zł.

Zarząd Spółki planuje kolejne inwestycje w kluby fitness, które mają przyczynić się do rozwoju spółki w najbliższych latach. W 2014 roku planowane jest otwarcie co najmniej sześciu nowych lokalizacji, na terenie Polski.

Fabryka Formy SA od 2009 roku prowadzi działalność w obszarze Fitness&Wellness, od 2011 roku jest również notowana na rynku NewConnect. Przyjęty przez spółkę model biznesowy zakłada budowę nowoczesnej sieci centrów fitness w Polsce pod nazwą Fabryka Formy.