Salon Empik
Salon Empik

Przychody Grupy EM&F w I kw. 2014 roku spadły o 9 proc. r/r i wyniosły 599 mln zł, przychody w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) spadły o 5,2 proc. r/r. Z kolei marża brutto na bazie sklepów porównywalnych zmniejszyła się o 2,3 proc. r/r. – podała spółka w komunikacie.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży w I kw. 2014 roku, jak poinformowano, było przesunięcie świąt wielkanocnych, których efekt jest widoczny w wyższym poziomie sprzedaży za I kw. roku poprzedniego.

Na koniec I kw. 2014 roku łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 343 938 mkw. i liczyła 628 placówek, z czego 96 placówek (o łącznej powierzchni 33 283 mkw.) należało do segmentu Moda, przeznaczonego do zbycia w ciągu najbliższego roku obrotowego. W zakresie działalności kontynuowanej sieć handlowo-usługowa Grupy EM&F w analizowanym kwartale zwiększyła się o 3 sklepy (netto, licząc zamknięcia). Rozwój sieci nastąpił w grupie Smyk (gdzie miało miejsce otwarcie 4 sklepów w Polsce), a także w grupie Empik, gdzie otwarto 3 salony.

W I kw. 2014 roku przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) spadły o 5,2 proc. r/r, głównie poprzez niższą sprzedaż LFL w grupie Smyk i grupie Empik. Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży detalicznej (Salony Empik i Grupa Smyk) w I kw. 2014 roku było przesunięcie dni świątecznych, których efekt jest widoczny w poziomie sprzedaży w I kw. 2013 roku.

Na koniec kwietnia 2014 roku sprzedaż detaliczna istotnie wzrosła, co spowodowało wzrost dynamik sprzedaży i marży w ujęciu LFL. W grupie Empik dynamika sprzedaży polepszyła się o 2,2 p.p., dynamika marży wzrosła o 0,8 p.p. Z kolei w grupie Smyk dynamika sprzedaży poprawiła się aż o 5,5 p.p. i wyniosła -3,4 proc. r/r, natomiast dynamika marży osiągnęła +0,6 proc. r/r .

Segment e-commerce konsekwentnie kontynuuje ekspansję na rynku, powiększając systematycznie oferowany klientom asortyment, o czym świadczy wzrost sprzedaży (+12,2 proc. r/r w I kw. 2014 roku i +14,1 proc. r/r narastająco do kwietnia 2014 roku).

W grupie Moda i Uroda wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z dynamicznego rozwoju sprzedaży marki Converse. Struktura przychodów Grupy EM&F według segmentów w I kw. 2014 roku jest zbliżona do struktury zaobserwowanej na koniec 2013 roku. Największy udział w przychodach ze sprzedaży mają grupy Empik oraz Smyk – po 41 proc. udziału w przychodach ogółem z działalności kontynuowanej. Struktura sprzedaży według krajów również nie różni się istotnie od struktury zaobserwowanej w całym 2013 roku. Większość przychodów Grupy EM&F pochodzi z Polski – 75 proc. Przychody z Rosji i Ukrainy stanowią 8 proc. sprzedaży (głównie z uwagi na przychody grupy Smyk i Szkół Językowych). Znaczące przychody Grupy EM&F realizowane są również w Niemczech (13 proc.), za co w całości odpowiada spółka Spiele Max AG, należąca do segmentu Smyk, prowadząca sprzedaż artykułów dziecięcych.

Łączne wydatki inwestycyjne w I kw. 2014 roku wyniosły 23 mln zł, co oznacza spadek o 44 proc. r/r. W strukturze wydatków inwestycyjnych w 2014 roku nastąpił wzrost nadkładów na nowe punkty sprzedaży, związany z dalszym rozwojem grupy Smyk. Wydatki na infrastrukturę informatyczną pozostały na tym samym poziomie.

W raporcie poinformowano także o planach sprzedaży spółki Smyk Turcja.

– Mając na względzie negatywne rezultaty spółki Smyk Turcja oraz niestabilność polityczną, wpływającą na gospodarkę i turecką lirę, zarząd grupy Smyk rozważa sprzedaż spółki Smyk Turcja. W maju 2014 roku zarząd grupy Smyk podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 15,9 mln zł (w tym aktywów obrotowych na kwotę 4 mln zł), wprowadzając powyższe odpisy do ksiąg na dzień 31 marca 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż na koniec I kw. 2014 roku działalność Smyka Turcja nie spełniła wymogów MSSF w zakresie prezentacji tej operacji jako działalności zaniechanej, wyniki spółki Smyk Turcja, jak i odpisy aktualizujące majątek spółki zostały zaprezentowane w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F. Wyniki Smyka Turcja i odpisy aktualizujące wpłynęły negatywnie na wyniki Grupy EM&F za I kw. 2014 roku (w tym zarówno na wyniki z działalności kontynuowanej, jak i wyniki z całkowitej działalności Grupy EM&F) – podano w komunikacie.

Przypomnijmy, w IV kw. 2013 roku spółka dokonała także strategicznej oceny perspektyw rozwoju poszczególnych segmentów. Negatywne rezultaty segmentu moda, który zanotował stratę w 2013 roku, a także brak perspektyw na wypracowanie modelu biznesowego mogącego przynosić znaczące zyski, skłoniły Zarząd Grupy do podjęcia decyzji o zaniechaniu działalności w zakresie handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w modelu franszyzowym oraz podjęcia wysiłków mających na celu sprzedaż aktywów tegoż segmentu (udziałów w spółkach prowadzących powyższą działalność oraz/ lub ich aktywów operacyjnych). Działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka biznesowego Grupy poprzez zaniechanie działalności, której wyniki w przeważającej mierze zależą od czynników pozostających poza kontrolą zarządu (takich jak przygotowanie właściwych kolekcji przez franczyzodawców a także warunki pogodowe).

Obecnie zarząd Grupy prowadzi negocjacje z szeregiem oferentów zainteresowanych nabyciem aktywów likwidowanego segmentu. Podjęto również współpracę z firmami działającymi w sektorze doradztwa M&A w celu rozszerzenia kręgu podmiotów które mogłyby być zainteresowane złożeniem EMF oferty w powyższym zakresie. Zdaniem zarządu Grupy działania te powinny przynieść wymierne rezultaty w okresie kolejnych 12 miesięcy w postaci wypracowania środków pieniężnych ze sprzedaży majątku segmentu Moda. Pierwszym efektem tych działań jest dokonanie w lutym 2014 roku sprzedaży sieci sklepów działających pod marką „New Look” w Polsce.