Dayli

W I kw. 2014 roku sprzedaż Grupy Hygienika wyniosła 45 393 tys. zł, co oznacza znaczny wzrost w odniesieniu do I kw. 2013 roku, tj. o 95 proc. Uzyskana w badanym okresie relacja przychodów i kosztów działalności operacyjnej pozwoliła na wygenerowanie zysku na działalności operacyjnej EBIT w kwocie 5381 tys. zł.

Jak informuje spółka, zysk netto w porównaniu do I kw. roku 2013 wzrósł o kwotę 1665 tys. zł, tj. o 57 proc. Natomiast wskaźnik EBITDA w porównaniu do kwartału ubiegłego roku wzrósł o kwotę 1933 tys. zł, tj. o 46 proc.

W I kw. 2014 roku miały miejsce wydarzenia o istotnym znaczeniu dla przyszłych wyników Grupy, m.in.: w styczniu 2014 roku spółka dokonała całkowitego wykupu obligacji serii E. Wykupem zostały objęte wyemitowane w grudniu 2012 roku obligacje w ilości 24 190 sztuk o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.419.000,00 złotych.

Jak już informowaliśmy, spółka Hygienika SA planuje przejąć sieć drogerii Meng Drogerie+ Sàrl, która działa na terenie Luksemburga. Sieć Meng Drogerie+ Sàrl składa się z 24 sklepów o powierzchni do 400 mkw. Hygienika 23 marca podpisała list intencyjny dotyczący zakupu 100 proc. udziału w Meng Drogerie Luksemburg.

Hygienika SA od lutego 2014 roku jest wyłącznym właścicielem sieci drogerii Dayli. – Dzięki tej transakcji spółka zdobyła nowy rynek zbytu – łącznie w Polsce liczba sklepów Dayli wynosi 164, a ich ekspansja w kolejnych latach zakłada 20 proc. wzrost rok do roku.