Solar
Solar

W I kw. 2014 roku Grupa Kapitałowa Solar Company zanotowała znikomy, 1-proc. spadek przychodów w porównaniu do analogicznego kwartału 2013 roku. Niewielki spadek przychodów związany był z niższą sprzedażą na wyprzedażach z uwagi na ograniczoną dostępność towarów – zarząd spółki dominującej kierując się doświadczeniami poprzedniego roku zmniejszył zamówienia u głównego dostawcy kolekcji jesień–zima 2013/14, co wpłynęło na niższe zatowarowanie sklepów w styczniu.

Jednocześnie Grupa prowadzi dynamiczne działania marketingowe dotyczące m.in. zmiany wizerunku (nowe zdjęcia reklamowe, zmiany strony internetowej, wydawanie magazynu Solar cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród klientów), zmian identyfikacji wizualnej kolekcji, większej obecności w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz udziału w akcjach marketingowo-reklamowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

W I kw. 2014 roku Grupie udało się utrzymać stałą wartość kosztów stałych. Ponadto w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company SA nastąpił wzrost marży z 52 do 61 proc. Analizując koszty stałe, warto wspomnieć o obniżeniu kosztów wynajmu powierzchni w galeriach handlowych oraz wzroście pozostałych kosztów rodzajowych związanych z poniesionymi nakładami reklamowymi.

Zdaniem Zarządu zarówno feedback rynkowy związany z początkiem sprzedaży nowej kolekcji wiosna/lato 2014 roku, wskazującym na jej dobre przyjęcie przez klientów, jak i podjęte działania prosprzedażowe, są korzystnym prognostykiem w zakresie spodziewanej wysokości przychodów ze sprzedaży w II kw. 2014 roku.

Dzięki wymienionym działaniom Grupa wypracowała dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 314 tys. zł w porównaniu do straty zanotowanej w I kw. 2013 roku w kwocie 2 586 tys. zł. Wartościowo zatem wartość wyniku na sprzedaży wzrosła o 2 900 tys. zł.

Analizując osiągnięty wynik na sprzedaży na poziomie poszczególnych kanałów dystrybucyjnych, należy zwrócić uwagę, że wynik na sprzedaży w kanałach franczyzowym oraz sklepów współpracujących był w I kw. 2014 roku prawie dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku, a strata na sprzedaży w spółce dominującej była o 30 proc. niższa od poziomu zanotowanego w I kw. 2013 roku.

Łącznie saldo zaangażowania u głównego dostawcy Grupy Kapitałowej w porównaniu do stanu na 31.03.2013 roku zmniejszyło się o 2 188 tys. zł. Grupa planuje jego dalszą redukcję w ciągu 2014 roku. Należy podkreślić, że Grupa Kapitałowa według stanu na 31.03.2014 roku zachowała stabilność finansową, charakteryzującą się wysoką wartością środków pieniężnych (12 425 tys. zł) oraz brakiem odsetkowych źródeł finansowania.

Osiągnięte wyniki wskazują na zatrzymanie się negatywnych tendencji notowanych w poprzednich okresach i zdaniem zarządu stanowią dobry prognostyk dla całego 2014 roku. II kw. powinien przenieść dalsze polepszenie sprzedaży i marży, zapewniające wypracowanie dodatnich wyników finansowych.

W I kw. 2014 roku spółka dominująca zatrudniła dyrektora finansowego w osobie byłego przewodniczącego rady nadzorczej, biegłego rewidenta Roberta Bartkowiaka. Zdaniem zarządu wpłynie to korzystnie na dalszą profesjonalizację działu finansowego i jakość przekazywanych otoczeniu zewnętrznemu Grupy informacji finansowych.