Carrefour
Carrefour

Wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej – w maju wyniosła -4,6 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wskazanie Barometru wzrosło o 0,7 punktu.
Był to trzeci z rzędu wzrost wartości Barometru Carrefour. Pomimo wzrostu wartość wskaźnika nadal utrzymuje się poniżej zera, co oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały następujące jego składowe: poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wskaźnika inflacji.

Odnotowany w maju poziom wartości Barometru był najwyższy od sierpnia 2010 roku, kiedy to po raz ostatni odnotowano jego wyższą wartość (-2,51 punktu). Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Pamiętać jednak należy, że wartość Barometru od 65 miesięcy, a więc od prawie 5,5 roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie w dalszym ciągu obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników. Znacząca poprawa wartości wskaźnika (w skali roku o prawie 11 punktów) pokazuje jednak, że stan taki może się w najbliższym czasie zmienić.

Potwierdzają to dostępne na rynku prognozy makroekonomiczne. Poprawiająca się w kraju sytuacja gospodarcza sugeruje, że w najbliższych miesiącach utrzymywać się powinien trend wzrostowy Barometru Carrefour. Według opublikowanych w końcu kwietnia prognoz IBnGR tempo wzrostu PKB w 2014 roku przyspieszy do 3,1 proc. W każdym kolejnym kwartale będzie ono coraz wyższe, osiągając wartość 3,3 procent w ostatnich 3 miesiącach roku. Tempo takie, chociaż zdecydowanie wyższe od obserwowanego w poprzednich 2 latach, trudno uznać jednak za zadowalające, zwłaszcza w porównaniu z wynikami osiąganymi w rekordowych pod tym względem latach 2006–2008. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy się spodziewać, chociaż w roku 2015 tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do poziomu 3,8 proc.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne są prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość 2,6 proc., co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012–2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 proc. w pierwszym, do 3,2 proc. w czwartym. W 2015 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego zwiększyć się powinno do 3,5 proc. Warto również odnotować, że po 2 latach spadków odwrócą się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR nakłady inwestycyjne zwiększą się w 2014 roku o 5,1 proc.