Delikatesy Alma

Delikatesy Alma

W I kw. 2014 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego spółka dominująca Alma Market SA zwiększyła przychody ze sprzedaży o 4 proc. Przychody ze sprzedaży w I kw. roku wyniosły 420,227 mln zł. Dla porównania w tym samym okresie roku ubiegłego było to 380,909 mln zł.

Należy jednak wskazać, iż porównywalność osiągniętych przychodów w tym okresie bieżącego roku do analogicznego okresu roku poprzedniego została zaburzona z uwagi na termin przypadania świąt wielkanocnych. Wskutek tego efekt zwiększonej sprzedaży przedświątecznej w bieżącym roku nie przypadł na marzec (jak w roku 2013), natomiast będzie miał znaczny wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętej w II kw.e roku 2014.

Przyjęte przez spółkę dominującą Alma Market SA plany inwestycyjne na 2014 rok zakładały otwarcie od 3 do 5 nowych obiektów handlowych, które miały zostać zlokalizowane w ramach aglomeracji warszawskiej, Krakowa, Trójmiasta bądź Lublina. W przypadku części tych lokalizacji spółka podpisała już umowy najmu, natomiast warunki najmu pozostałych pozostają przedmiotem prowadzonych negocjacji. Mając jednak na uwadze przesunięcie oddania do użytkowania niektórych obiektów przez deweloperów, realne wydaje się otwarcie nie więcej niż 3 obiektów handlowych. Decyzje o podpisywaniu umów najmu dla kolejnych obiektów handlowych są jednak za każdym razem uzależnione od możliwości uzyskania satysfakcjonujących warunków umownych. Spółka nie wyklucza również rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2014 rok uzależniona jest od ilości przyjętych do realizacji projektów. Do końca roku nie powinna ona przekroczyć poziomu 15 mln zł. Realizacja inwestycji planowana jest w oparciu o finansowanie środkami własnymi oraz kapitałem dłużnym. W perspektywie kolejnych kwartałów nie jest wykluczone, że spółki nieruchomościowe funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej Alma Market SA zrealizują transakcje zbycia części swoich aktywów, a pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia zabezpieczonego na tych aktywach oraz na cele inwestycyjne Alma Market SA. Zarząd Alma Market SA nie wyklucza również podjęcia decyzji o sprzedaży akcji lub udziałów niektórych spółek Grupy Kapitałowej, w tym niedziałającej w segmencie handlu detalicznego spółki zależnej Krakchemia SA.