Warszawa, fot. Shutterstock

Warszawa, fot. Shutterstock

Nasycenie powierzchnią “klasycznych” centrów handlowych w Warszawie pozostaje na relatywnie niskim poziomie (438 mkw. / 1 000 mieszkańców) w porównaniu do głównych aglomeracji kraju. Wielu deweloperów rozważa rozpoczęcie inwestycji handlowych w stolicy.

Przeciętny mieszkaniec stolicy dysponuje zasobami finansowymi większymi o blisko 80 proc. niż przeciętny mieszkaniec Polski. To najwyższy wskaźnik siły nabywczej spośród wszystkich 2480 gmin w Polsce – wynika z ostatniego raportu firmy JLL. Jednocześnie różnice wartości Indeksu Siły Nabywczej GfK pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Warszawy sięgają nawet 40 proc.

Najbardziej zamożne gospodarstwa domowe są zlokalizowane w peryferyjnych dzielnicach miasta, takich jak: Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursynów, Włochy oraz Białołęka.

Mokotów charakteryzuje się najwyższą całkowitą siłą nabywczą spośród wszystkich dzielnic, co jest efektem największej liczby mieszkańców (prawie 220 tys.) oraz ich względnej zamożności.

Jak informuje JLL, jeśli chodzi o rynek pracy, dzielnice, w których występuje najniższy wskaźnik bezrobocia to Wilanów, Ursynów i Białołęka (stopa bezrobocia poniżej 4%). Stopa bezrobocia poniżej 5 proc. notowana jest także w Wesołej, Ursusie, Wawrze i na Bemowie.

Wskaźnik siły nabywczej określa potencjał nabywczy populacji danego obszaru. Definiowany jest jako suma przychodów netto jego mieszkańców. Poza dochodami uzyskiwanymi w wyniku świadczenia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej uwzględnia także przychody z inwestycji oraz świadczenia publiczne, takie jak zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia alimentacyjne oraz emerytury i renty. Wskaźnik siły nabywczej jest kalkulowany w oparciu o dane podatkowe oraz szereg danych z innych źródeł dotyczących subsydiów rządowych oraz danych instytutów ekonomicznych.

Indeks Siły Nabywczej GfK dla gospodarstw domowych pozwala określić potencjał nabywczy gospodarstw domowych znajdujących się na danym obszarze w stosunku do średniej dla Polski (wartość indeksu dla całego kraju wynosi 100). Przykładowo, wartość indeksu 110 wskazuje, że mieszkańcy regionu dysponują o 10 proc. większą siłą nabywczą od przeciętnego Polaka, natomiast wartość 90 – że ich siła nabywcza jest o 10 proc. niższa od średniej dla Polski.