Transakcja kartą

Transakcja kartą

Zdziwienie i zaniepokojenie POHiD budzą informacje o możliwości dokonania zmian w treści projektu rozporządzenia dotyczącego opłat interchange podczas prac Rady UE.  Pojawiła się propozycja odejścia od mechanizmu stawek maksymalnych dla każdej transakcji na rzecz nietransparentnego kryterium i metodyki średniej ważonej

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) uważa, że wypracowany przez Parlament Europejski projekt rozporządzenia w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (COM (2013) 550) jest długo oczekiwanym i właściwym krokiem w stronę obniżenia kosztów akceptacji kart płatniczych oraz impulsem na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Przyjęty projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania kompromisowe, równoważące rolę wszystkich uczestników rynku obrotu bezgotówkowego, tj.:

  • przyjęcie górnego pułapu opłaty interchange na poziomie 0,2 proc. lub 7 eurocentów dla kart debetowych i 0,3 proc. dla kart kredytowych dla każdej transakcji z możliwością utrzymania niższych opłat w poszczególnych krajach członkowskich,
  • otwarcie wspólnotowego rynku acquiringu poprzez dopuszczenie do transgranicznego świadczenia tych usług,
  • wprowadzanie możliwości wyboru przez akceptantów instrumentów płatniczych,
  • objęcie regulacją kart biznesowych,
  • wzmacnianie mechanizmów zapobiegających „obchodzenie” przepisów regulacji.

Z punktu widzenia polskiego rynku i po przeprowadzonej ogólnonarodowej debacie na temat modelu rynku obrotu bezgotówkowego w czasie prac nad regulacją krajową, obecny kształt projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zdaniem POHiD jest optymalnym rozwiązaniem, godzącym interesy wszystkich uczestników rynku oraz służącym zrównoważonemu rozwojowi obrotu bezgotówkowego.

Dlatego zdziwienie i zaniepokojenie POHiD budzą informacje o możliwości dokonania zmian w treści projektu rozporządzenia podczas prac Rady UE. Zmiany te mogą być niekorzystne dla rozwoju obrotu bezgotówkowego; mogą po prostu okazać się próbą ograniczenia transparentności rynku i osłabienia skuteczności samej regulacji. Chodzi tutaj o: odejście od mechanizmu stawek maksymalnych dla każdej transakcji na rzecz nietransparentnego kryterium i metodyki średniej ważonej, wyłączenie spod regulacji wysokości opłaty interchange dla kart biznesowych, co może być wykorzystywane jako metoda do obchodzenia regulacji, a także ograniczenie możliwości wyboru instrumentów płatniczych przez akceptantów.

W związku z tym POHiD zwraca się z apelem do Rządu RP o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz przyjęcia przez Unię Europejską rozporządzenia w sprawie opłat interchange w brzmieniu przyjętym przez Parlament Europejski minionej kadencji. Zdaniem POHiD jest to projekt najbardziej korzystny dla rozwoju płatności bezgotówkowych na wspólnotowym rynku. Jest on także zgodny z kształtem niedawno przyjętej polskiej regulacji (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych – Dz. U. z 2013 poz. 1271).