Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

Jednym z priorytetowych programów ONZ UN Global Compact w Polsce jest Brandbility – program tworzący sieć firm i instytucji odpowiedzialnych środowiskowo. Do członkostwa zapraszane są firmy, które w modelowy sposób zarządzają strumieniem odpadów w czasie przekształceń wizerunkowych. O programie redakcja Retailnet rozmawia z Kamilem Wyszkowskim, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact w Polsce. ONZ – UN Global Compact jest partner merytoryczny Shopping Center Forum 2014 Fall Edition

Brandbility to kluczowy program Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce w obszarze ochrony środowiska. Idea powstania programu ma swoją genezę w coraz szerszym promowaniu i rozwijaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stanowi odpowiedź na coraz poważniejszy problem niewłaściwego gospodarowania odpadami powstającymi w procesie zmiany oznakowania wizualnego. Program jest platformą dialogu biznesu i instytucji regulujących jego funkcjonowanie. Celem Programu jest minimalizacja efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki oraz zwiększenie odpowiedzialności firm za strumienie odpadów powstające w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu oraz remontów.

Pierwsza faza programu jest przewidziana do 2020 roku. W ramach programu odbywają się spotkania tematyczne, podczas których koalicjanci mają okazję do debaty z ekspertami na temat najlepszych praktyk w gospodarce odpadami. Koalicja stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń oraz jest okazją do wzmacniania relacji biznesowych pomiędzy liderami branży, administracją publiczną oraz środowiskami naukowymi. W kolejnych latach program zostanie rozszerzony o kolejne obszary.

W wyniku procesów przekształceń wizerunkowych, których jest w Polsce kilkadziesiąt tysięcy rocznie, powstają znaczne ilości odpadów, takich jak złom stalowy i aluminiowy, folie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tworzywa sztuczne i inne. Program wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, wskazuje oparte na standardach ONZ oraz międzynarodowych rozwiązaniach praktyczne ścieżki postępowania zgodne z ustawodawstwem polskim, unijnym oraz regulacjami ONZ.

Ideą programu są takie działania biznesowe, służące zmianie wizerunku firmy, które będą minimalnie oddziaływały na środowisko, a najlepiej pozostaną dla niego neutralne.

Jakie korzyści zatem daje udział firm deweloperskich w całym Programie?

Podstawową i zasadniczą korzyść dla firm stanowi świadomość czynnego udziału w ochronie środowiska naturalnego. Jest to korzyść całkowicie niemierzalna, budująca jednak pozytywny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego środowiskowo.

Nie można zapomnieć, że udział w Programie gwarantuje także dostęp do wiedzy o sposobach projektowania nośników identyfikacji wizualnej marki z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także wsparcie ekspertów w zakresie dostosowania norm danej firmy do regulacji prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Uczestnictwo w Programie Brandbility wiąże się również szerzej z włączeniem firmy do sieci współpracy w ramach UN Global Compact w Polsce, z zaproszeniem do udziału w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez UN Global Compact.

W kontekście budowania wizerunku firmy, udział w Brandbility to także prawo do wykorzystania logotypu UN Global Compact Poland w komunikacji tematycznej oraz promującej prośrodowiskowe działania firmy w obszarze objętym Programem.

Firmy deweloperskie z jednej strony zarządzają nieruchomościami, a więc również odpowiadają za politykę gospodarowania odpadami powstającymi przy okazji remontów, z drugiej zaś strony mają realny wpływ na najemców nieruchomości, którzy w ramach adaptacji przestrzeni do standardów danej marki oraz odświeżania identyfikacji wizualnej generują ogromne ilości odpadów. Tym samym chcąc wpisywać się w politykę odpowiedzialności prośrodowiskowej, firmom deweloperskim bliskie powinno być wdrażanie rozwiązań, które pozostają w zakresie ich możliwości i jednocześnie budują ich pozycję jako liderów dbających o najwyższe, ONZ-owskie standardy funkcjonowania firm.