Auchan
Auchan

Auchan

Na dzień 30 czerwca 2014 r. skonsolidowane przychody netto Grupy Auchan wzrosły o 16,1 proc. do 26 027 mln euro. Spadek przychodów Grupy we Francji (-1,9 proc.) oraz w Europie Zachodniej poza Francją (-5,5 proc.) został zrekompensowany wzrostem aktywności w Europie Środkowej i Wschodniej (+9,3 proc.) oraz w Azji (+91,8 proc., a +3,2 proc. porównywalnie, jeśli uwzględnić efekt 100 proc. konsolidacji Chin w wynikach Grupy).

Wskaźnik EBITDA wyniósł1163 mln euro i wzrósł o 4,7 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2013 r. Poziom marży handlowej brutto spadł o 0,4 proc. (do 22,6 proc. w porównaniu z 23 proc. na dzień 30 czerwca 2014 r.) w efekcie wpływu cen we Francji i rosnącego udziału Chin w wynikach Grupy (100 proc. konsolidacji Sun Art Retail Group). Koszty, pozostając pod kontrolą, rosną jednak w związku z realizowaną integracją sieci Real w Europie Wschodniej (zwłaszcza w Polsce od dnia nabycia 6 lutego 2014 r.).

Wynik z kontynuowanej działalności operacyjnej spadł o 13 proc. do 403 mln euro. Wynik operacyjny pozostał stabilny i wyniósł 561 mln euro dzięki pozostałym kosztom i przychodom operacyjnym.

– W pierwszym półroczu odnotowaliśmy znaczący wzrost aktywności w Europie Wschodniej i Azji. Z drugiej strony akcja cenowa spowodowała spadek naszych przychodów we Francji, zaś trudności wszystkich formatów naszej sieci we Włoszech znacząco zaważyły na naszych wynikach półrocznych. W obu krajach wdrożone zostały odpowiednie plany działania – komentuje wyniki Vianney Mulliez, prezes zarządu.

– O ile pełna konsolidacja chińskiej filii ma pozytywny wpływ na nasze rezultaty, o tyle zostały one znacząco uszczuplone z powodu niekorzystnych różnic kursowych, zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie. Integracja Real w Polsce, rozpoczęta zaledwie w lutym, przebiega zgodnie z planem, dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych ekip. Wyniki wstępne są zasadniczo zgodne z naszymi oczekiwaniami. Rozwój Grupy w krajach Europy Wschodniej i w Chinach stanowi obecnie nasz główny biegun wzrostu. Nie przewidujemy poprawy koniunktury w strefie euro. Kontynuujemy nasze linie działania: podnosimy profesjonalizm naszych ekip kupieckich, rozwijamy współdzielenie środków, optymalizację zasobów i stałą kontrolę poziomu zadłużenia Grupy. Pozwala to podnosić naszą rentowność w przyszłych okresach i z ufnością spoglądać w przyszłość – dodaje.

Ze skonsolidowanym przychodem netto sięgającym 21,1 mld euro w pierwszej połowie 2014 r., segment hipermarketów odnotował wzrost o 16,1 proc. i stanowił 81,1 proc. całkowitych przychodów Grupy. Ten wzrost jest przede wszystkim wynikiem pełnej konsolidacji działalności w Chinach w wynikach Grupy.

We Francji skonsolidowane przychody netto osiągnięte przez hipermarkety zamknęły się kwotą 6,9 mld euro, zniżkując o 2,6 proc. (-2 proc. w ujęciu porównywalnym z poprzednim okresem i z wyłączeniem paliw), głównie z powodu spadku cen sprzedaży średnio o 2,3 proc. Spadek ten zaowocował natomiast (dla porównywanych okresów) wzrostem liczby klientów (1,2 proc.) i liczby sprzedanych artykułów (0,3 proc.). W wyniku rosnącej roli Chin, udział francuskich hipermarketów w przychodach spadł do 32,7 proc., w porównaniu do 38,9 proc. na koniec czerwca 2013.

Od 1 stycznia 2014 r. sieć powiększyła się o 65 placówek: o 57 hipermarketów Real w Polsce oraz o 8 nowo otwartych placówek (1 w Polsce, 3 w Rosji oraz 1 Auchan i 3 RT Mart w Chinach). W analizowanym okresie we Francji uruchomiono 9 placówek AuchanDrive.

Z kolei skonsolidowane przychody netto supermarketów wyniosły 3,8 mld euro. Pozostają praktycznie niezmienione (-0,2 proc.) dla porównywanych okresów, z wyłączeniem paliw i przy stałych kursach wymiany.

W pierwszej połowie 2014 r. otwarto 8 supermarketów w Rosji, 5 we Włoszech i 1 we Francji. 13 placówek sprzedano lub zamknięto, w większości w Europie Zachodniej. W czerwcu 2014 r. podpisano umowę partnerską z CT Group w Wietnamie. Wreszcie, 30 sklepów w obrębie Paryża, zakupionych od Grupy Casino przez 4 nowych franczyzobiorców zmieni wkrótce szyld na „A2pas”.

W pierwszej połowie 2014 r. skonsolidowane przychody netto Immochan wzrosły o 1,7 proc. i wyniosły 318 mln euro. Jeśli uwzględnić wpływ pełnej konsolidacji Chin i cesji zrealizowanych w 2013 r. przychody wzrosły o 8 proc. W pierwszym półroczu Immochan kontynuował politykę dynamicznego zarządzania dojrzałymi aktywami. Sprzedano 2 aktywa we Francji i jedno we Włoszech. Immochan zachowuje kontrolę zarządzania i najmu w tych placówkach. Wpływy z tych transakcji sprzedaży zostały ponownie zainwestowane w rozwój nowych centrów handlowych.