Delikatesy Alma

Jak podaje firma Alma Market SA, przychody ze sprzedaży osiągnięte w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wyniosły 828,677 mln zł. Dla porównania przychody ze sprzedaży w tym samym okresie roku ubiegłego były równe 770,973 mln zł.

Firma zanotowała w pierwszym półroczu stratę w wysokości 4,464 mln zł. W tym samym okresie roku ubiegłego firma zanotowała zysk wynoszący 4,056 mln zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w I półroczu 2014 roku w firmie Alma Market nastąpiło zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 7,5 proc. Wzrost przychodów ze sprzedaży zrealizowany przez Grupę Kapitałową w pierwszym półroczu 2014 roku nie przełożył się na dodatni wynik na działalności gospodarczej, gdyż Grupa odnotowała w tym okresie stratę w wysokości 4,5 mln zł.

Wskazać jednak należy, że w drugim kwartale 2014 roku wynik na działalności był dodatni (+0,5 mln zł) na co niewątpliwy wpływ miały wypadające w tym okresie Święta Wielkanocne, które istotnie podwyższają poziomy przychodów szczególnie w podmiotach działających w sektorze handlu detalicznego.

Spółka dominująca Alma Market SA odnotowała w pierwszym półroczu 2014 roku wzrost sprzedaży towarów i materiałów na poziomie 5,7 proc., za co odpowiadał głównie przyrost sprzedaży w obiektach otwartych po 2010 roku. Istotny wkład w zrealizowany wolumen sprzedaży miały przychody osiągnięte przez Delikatesy Internetowe Alma24 działające na rosnącym rynku e-grocery, a także produkty importowane oraz produkty marek własnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów Delikatesów Alma.