Park Handlowy Miejsce Piastowe
Park Handlowy Miejsce Piastowe

W pierwszym półroczu 2014 roku firma Rank Progress SA wypracowała 30 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 20,3 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Prawie 50-procentowy wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu, spowodowany zwiększającym się portfolio obiektów handlowych w posiadaniu spółki.

Wynik na działalności operacyjnej wyniósł -24,9 mln zł przy 12,4 mln zł zysku w I pół. 2013 roku, głównie za sprawą ujemnych przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych w łącznej kwocie 28,5 mln zł ujętych w pierwszej połowie 2014 r. Spółka zanotowała jednocześnie na poziomie netto 33,8 mln zł skonsolidowanej straty, podczas gdy po sześciu pierwszych miesiącach zeszłego roku było to 10,1 mln zł straty.

Największy wpływ na osiągnięty wynik miały przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości spółka poddaje cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji. Aktualizacje te są na bieżąco rozpoznawane w zysku netto. W minionym półroczu bilans przeszacowań jest negatywny, w związku z obniżeniem wartości działających i budowanych obiektów. To głównie efekt zmieniającej się ogólnej sytuacji rynkowej w ubiegłym półroczu i panującej dużej presji na czynsze najmu ze strony najemców. Istotnym czynnikiem było również bezprawne, w ocenie zarządu, zerwanie umowy najmu przez spółkę Marcpol II S.A. w dwóch lokalizacjach. Zarząd prowadzi w tej chwili spór na drodze prawnej ze spółką Marcpol II SA w tej sprawie.

W ocenie zarządu drugie półrocze br. będzie udane. Zarząd jest przekonany, iż terminy zapadalności kredytów zaciągniętych na finansowanie Galerii Piastów w Legnicy ujętych w bilansie jako krótkoterminowe, zostaną wydłużone o okres co najmniej dwóch lat. Jesienią ruszyć powinna budowa Galerii Aviator w Mielcu oraz zakończyć się realizacja parku handlowego w Miejscu Piastowym k. Krosna. Jednocześnie prowadzone będą prace przygotowawcze na projektach w Wejherowie, Kołobrzegu, Terespolu i Olsztynie. Aby zapewnić finansowanie tych inwestycji spółka zamierza sprzedać część obiektów handlowych. Trwają obecnie intensywne rozmowy z potencjalnymi nabywcami. Zarząd zapewnia, że podejmuje wszystkie możliwe kroki i starania, aby do transakcji tych doszło na satysfakcjonujących warunkach najpóźniej do końca 2014 roku.