Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce m.in. CH Tarasy Zamkowe
Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce m.in. CH Tarasy Zamkowe

Według wstępnych danych spółka Immofinanz Group wygenerowała dobre wyniki na poziomie operacyjnym, w wysokości 90,9 mln euro w pierwszym kwartale roku finansowego 2014/15. Spadek w porównaniu rok do roku o 6,5 proc. (I kwartał 2013/14: 97,2 mln euro) wynikł przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości w poprzednim roku obrotowym. Przychody z najmu pozostały na stałym poziomie, w porównaniu do analogicznych danych z 2013/14 (-1,3 proc.), ale w pierwszym kwartale 2014/15 odnotowano wzrost tego wskaźnika o 1,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Mimo stabilnych wyników na poziomie operacyjnym, wstępne dane wskazują na zysk netto w wysokości -14 mln euro w pierwszym kwartale 2014/15, w porównaniu do zysku netto na poziomie 119,8 mln euro w I kwartale 2013/14. Wpływ na to miały przede wszystkim negatywne skutki przeszacowania z uwzględnieniem kursów wymiany walut, szczególnie wzrostu wartości rubla do euro i dolara od początku maja do końca lipca 2014 roku. Te przeszacowania, które mają charakter bezgotówkowy i których łączna wartość wyniosła -75,9 mln euro, obniżyły zysk netto spółki. Według wstępnych danych, wskaźnik przeszacowania skorygowany o zmiany kursów walut nie miał istotnego wpływu na zysk netto za pierwszy kwartał i wynosi -2,7 mln euro.

Poziom rubla od początku sierpnia 2014 wskazuje możliwość odwrócenia tego efektu w drugim kwartale 2014/15. Innymi słowy, z obecnego punktu widzenia spodziewane są pozytywne skutki przeszacowania z wyceny walut dla nieruchomości inwestycyjnych.

Wyłączając negatywny wpływ efektów bezgotówkowych wynikających z kursów wymiany walut i instrumentów pochodnych, wstępnie szacowany zysk netto Immofinanz Group w pierwszym kwartale 2014/15 wyniósł 47,6 mln euro. Oznacza to wzrost o 3,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego (45,9 mln euro).

Wstępne dane wskazują, że zrównoważony przepływ wolnych środków pieniężnych (FFO) wyniósł 47,7 mln euro w pierwszym kwartale 2014/15. Oznacza to, że wstępną roczna rentowność FFO po opodatkowaniu wyniosła 11,4 proc.

Dodatkowym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest fakt, że w podanych, spodziewanych wynikach nie zostały uwzględnione te wygenerowane przez Buwog Group, w którym Immofinanz Group posiada 49 proc. akcji, a który ogłasza swoje wyniki kwartalne po Immofinanz Group. Ta różnica w czasie w przygotowaniu sprawozdań finansowych prowadzi do przesunięcia o jeden kwartał włączenia wyników Buwog w zyski ImmofinanZ Group. Stąd też ich pierwsze włączenie będzie miało miejsce w II kwartale 2014/15, kiedy w sprawozdaniu finansowym spółki zostanie uwzględniona odpowiednia część wyników Buwog Group za I kwartał 2014/15.
Immofinanz opublikuje swoje ostateczne wyniki za I kwartał 2014/15 w dniu 23 września 2014 roku, po zamknięciu notowań na giełdzie w Wiedniu.

Immofinanz Group to jedna z firm z branży nieruchomości w Europie. Jest notowana w indeksie ATX na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od momentu założenia w 1990 roku zgromadziła portfel ponad 520 wysokiej klasy nieruchomości o wartości około 7,2 mld euro. Immofinanz posiada profil skoncentrowany na nieruchomościach w segmencie biurowym, handlowym i logistycznym na 8 rynkach, w tym w: Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Polsce i Rosji.

Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce: centrum handlowe Tarasy Zamkowe w Lublinie, Vivo! Stalowa Wola, oraz parki handlowe Stop Shop.