Salon GAP
Salon GAP

Grupa EM&F jest w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących sprzedaży sieci sklepów: Esprit – podpisanie wstępnej umowy sprzedaży przewidywane jest w trakcie IV kwartału 2014 r., z transferem sklepów przewidywanym nie później niż na początku 2015 r. Firma negocjuje też sprzedaż sieci Aldo – podpisanie wstępnej umowy sprzedaży przewidywane jest na koniec IV kwartału 2014 r., z transferem sklepów przewidywanym na I kwartał 2015 r., a także sieci GAP. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące warunków przejęcia sklepów.

Z kolei w zakresie spółki joint venture prowadzącej sieć sklepów River Island rozpoczęły się negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów Grupy EM&F w tej spółce.

W III kwartale 2014 r. Grupa EM&F całkowicie zakończyła współpracę z marką Oviesse w zakresie operacji spółek joint venture prowadzących sieć sklepów w Rosji. W omawianym okresie Grupa całkowicie zakończyła działalność segmentu Moda na Ukrainie, sprzedając ostatnie zlokalizowane tam aktywa. Na terytorium Rosji na dzień 30 września 2014 r. funkcjonował 1 sklep marki Esprit oraz 6 sklepów marki River Island prowadzonych przez spółkę joint venture. Planowana data zamknięcia tych sklepów to IV kwartał 2014 r.

W III kwartale 2014 r. Grupa EM&F wypracowała przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej na poziomie 688 mln zł, narastająco do końca III kwartału b.r. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 1 958 mln zł.

W ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) przychody ze sprzedaży w III kwartale 2014 r. zmniejszyły się o 1 proc. r/r, a w skali trzech kwartałów b.r. przychody ze sprzedaży LFL zmniejszyły się o 2 proc. r/r. Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży LFL zarówno w III kwartale 2014 r., jak i w ujęciu narastającym były: zmiana struktury asortymentu w Grupie Empik, która miała wpływ na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży (w tym niższej sprzedaży artykułów wydawniczych w kategoriach „film”, „muzyka” i „multimedia”) czy bardzo dynamiczny rozwój segmentu e-commerce.

Na wyniki wpłynęły też wyprzedaże w Grupie Smyk (głównie prowadzone na dużą skalę w Niemczech) w 2013 r., które umożliwiły istotną poprawę struktury zapasu i realizację istotnie wyższych wyników operacyjnych w 2014 r. Jednakże, w wyniku podniesienia bazy sprzedażowej w ubiegłym roku, kontrybuują one negatywnie do przychodów ze sprzedaży LFL w 2014 r.

Ponadto, w III kwartale 2014 r. Grupa EM&F kontynuowała pozytywny trend wzrostu marży brutto – marża brutto w omawianym okresie wyniosła 44 proc. vs. marża brutto na poziomie 42 proc. w III kwartale 2013 r. W skali 2014 r. nastąpił wzrost marży w ujęciu procentowym do 44 proc. do końca września 2014 r. (vs. 43 proc. na koniec września 2013 r.).

W III kwartale 2014 r. w ramach Grupy EM&F otwarto 18 sklepów i jedną szkołę językową, w tym na terytorium Polski zostało otwartych 15 punktów, 3 sklepy w Rosji i 1 sklep w Niemczech. Równocześnie w III kwartale 2014 r. zamkniętych zostało 29 sklepów, w tym 27 sklepów w ramach segmentu Moda. W ramach planu zaniechania działalności segmentu Moda we wrześniu 2014 r. Grupa EM&F sprzedała udziały w spółce Maratex Ukraina, która na dzień sprzedaży prowadziła 2 sklepy.

W III kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po stałym kursie) zmniejszyły się o 1 proc. r/r, głównie w wyniku ujemnych dynamik zanotowanych zwłaszcza w Salonach Empik.

Na koniec III kwartału 2014 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 334 100 mkw. i liczyła 611 placówek, z czego 61 placówek (o łącznej powierzchni 19 671 mkw.) należało do segmentu Moda z planowaną datą zakończenia ich operacji na przełomie 2014 i 2015 roku.

W III kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży Grupy EM&F wyniosły 688 mln PLN, kształtując się zasadniczo na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego.

Z kolei spadek przychodów ze sprzedaży w Grupie Empik o 6 proc. r/r był wynikiem ujemnego LFL w Salonach Empik (skutek celowego ograniczenia sprzedaży w kategoriach z malejącą rentownością).

Narastająco do końca III kwartału 2014 r. łączne przychody ze sprzedaży Grupy EM&F były niższe o 57 mln zł, co w istotnej części (kwota 70 mln zł) wynikało z prezentacji w 2013 r. przychodów ze sprzedaży sklepów marki River Island (segment Moda), które zostały przeniesione do spółek joint venture, prowadzonych w partnerstwie
z marką River Island.

Zmiany w poziomie przychodów ze sprzedaży w segmentach, prowadzących sprzedaż detaliczną i w segmencie Szkół Językowych wynikały z ewolucji przychodów LFL oraz rozwoju sieci dystrybucji.

Z kolei wzrost przychodów ze sprzedaży w Grupie Optimum był efektem dynamicznego wzrostu wyników notowanych przez markę Converse.