Delikatesy Alma

Strategia rozwoju spółki Alma Market SA bazuje na poszerzaniu liczby obiektów handlowych oraz zasięgu terytorialnego sieci Delikatesów Alma poprzez otwieranie kilku nowych placówek rocznie. Realizacja tej strategii jest silnie skorelowana z uwarunkowaniami rynkowymi i operacyjnymi. Plany inwestycyjne przyjęte na 2014 rok zakładały uruchomienie w czwartym kwartale 2014 roku działalności w dwóch nowych lokalach handlowych w Warszawie, ale zostały one przesunięte na rok 2015 ze względu na przesunięcie terminów otwarcia nowych obiektów przez wynajmujących.

Niemniej jednak w czerwcu 2014 roku Alma Market SA zakończyła negocjacje prowadzone z Centrum Hevelius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w efekcie czego została zawarta umowa najmu lokalu w Centrum Galeria Metropolia zlokalizowanym w Gdańsku, z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy Alma. Natomiast w październiku 2014 roku spółka przejęła lokal w Centrum Handlowym Tarasy Zamkowe w Lublinie, gdzie ma zostać uruchomiony kolejny obiekt handlowy Delikatesów Alma. Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach innych sieci handlowych.

Aktualnie sieć Delikatesy Alma składa się z ok. 50 lokali zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Krakowski Kredens

Strategia rozwoju spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA zakłada rozwój sieci małych sklepów (o powierzchni w przedziale 40 – 80 mkw.) w galeriach handlowych oraz innych prestiżowych lokalizacjach, przy jednoczesnym zaopatrywaniu Delikatesów Alma w produkty marki Krakowski Kredens. W bieżącym roku spółka zależna Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA uruchomiła trzy nowe obiekty handlowe – w styczniu uruchomiono nową lokalizację w Katowicach, w marcu otwarto obiekt w Lublinie, natomiast we wrześniu działalność rozpoczęła placówka handlowa w Olsztynie. Do końca bieżącego roku ma zostać uruchomiony jeszcze jeden obiekt handlowy w Gdańsku.
Zakłada się, że część nakładów inwestycyjnych na nowe lokalizacje zostanie sfinansowana kapitałem własnym, natomiast w pozostałej części – długoterminowym kredytem inwestycyjnym. Na dzień sporządzania niniejszej informacji, własna sieć sprzedaży spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA liczy 45 obiektów zlokalizowanych w aglomeracji warszawskiej, w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Zabrzu, Bielsku-Białej, Toruniu, Szczecinie, Gliwicach, Rzeszowie, Opolu, Kielcach i Lublinie

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alma Market

W okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w Grupie Kapitałowej Alma Market nastąpiło zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 4 proc. Wzrost przychodów ze sprzedaży nie przełożył się jednak na dodatni wynik na działalności gospodarczej, gdyż Grupa odnotowała w tym okresie stratę w wysokości 24,2 mln zł. Niekorzystny dla Grupy był przede wszystkim trzeci kwartał 2014 r., w którym w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 nastąpił spadek przychodów (o 2,9 proc.) oraz wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (o 5,7 proc.), co w rezultacie spowodowało powstanie straty netto w wysokości 14,3 mln zł.

Spółka dominująca Alma Market SA odnotowała w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 3,4 proc., za co odpowiadał głownie przyrost sprzedaży w obiektach otwartych w 2012 i 2013 roku. Niemniej jednak w okresie trzeciego kwartału 2014 roku przychody spółki spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,3 proc., przy jednoczesnym obniżeniu marży na sprzedaży brutto o blisko 1,4 proc., co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie zysku na sprzedaży o 3,9 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału 2013 roku.