Salon Smyk

Zarząd Empik Media & Fashion SA poinformował, że w ramach programu emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych do maksymalnej kwoty 250 mln złotych spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103,8 mln złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 tys. złotych. Ponadto spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 3/2014 o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.082,44 złotych.

Ponadto, na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 21 listopada 2014 r. większościowi akcjonariusze Spółki – Eastbridge s.à.r.l. i Penta Investments Limited – poprzez podmioty zależne Westbride s.à.r.l. i Privatbanka, A.S. – udzielą spółce niezabezpieczonej pożyczki, denominowanej w euro, o łącznej kwocie stanowiącej równowartość 100 mln złotych. Pożyczka zostanie udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej spółce w dniu 11 września 2014 r. Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki – ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty – poprawi płynność spółki.

Poza opisanymi powyżej elementami procesu refinansowania zadłużenia Spółki – w dniu 24 listopada 2014 r. przewidziane są kolejne zdarzenia, które pozwolą zapewnić stabilne finansowanie grupy kapitałowej spółki oraz możliwość realizacji strategii rozwoju jej spółek portfelowych w kolejnych 3 latach.

Jak już informowaliśmy Grupa EM&F jest w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących sprzedaży sieci sklepów: Esprit – podpisanie wstępnej umowy sprzedaży przewidywane jest w trakcie IV kwartału 2014 r., z transferem sklepów przewidywanym nie później niż na początku 2015 r. Firma negocjuje też sprzedaż sieci Aldo – podpisanie wstępnej umowy sprzedaży przewidywane jest na koniec IV kwartału 2014 r., z transferem sklepów przewidywanym na I kwartał 2015 r., a także sieci GAP. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące warunków przejęcia sklepów.

Z kolei w zakresie spółki joint venture prowadzącej sieć sklepów River Island rozpoczęły się negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów Grupy EM&F w tej spółce.