Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group
Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group

Wynik z działalności wygenerowany przez Immofinanz Group osiągnął stabilny poziom w porównaniu rok do roku i wyniósł 169,5 mln euro w pierwszym półroczu 2014/15 (H1 2013/14: 166,8 mln euro). Pomimo tego, zysk netto za pierwsze półrocze 2014/15 osiągnął poziom ujemny, tj. -30,2 mln euro (H1 2013/14: 110,3 mln euro lub 165 mln euro uwzględniając 100 proc. BUWOG). Na poziom zysku netto negatywny wpływ miały przede wszystkim przeszacowania wyceny nieruchomości inwestycyjnych z uwzględnieniem kursów wymiany walut w II kwartale, co odzwierciedla spadek wartości nieruchomości w Europie Wschodniej, a przede wszystkim w Rosji, Polsce i Czechach. Wpłynęły one na obniżenie wyniku netto o 75 mln euro, nie mają jednak wpływu na pozycje gotówkowe.

Koszty bieżącego podatku dochodowego również były wyższe w II kwartale, między innymi w związku ze sprzedażą nieruchomości logistycznych w Szwajcarii. Zysk przed opodatkowaniem na przestrzeni I kwartału uległ znacznej poprawie, osiągając w II kwartale 8,9 mln euro (Q1 2014/15: -18,5 mln euro), jednak zysk netto w drugim kwartale był ujemny na poziomie -16,2 mln euro (Q1 2014/15: -14,0 mln euro).

– Kurs rosyjskiego rubla nieprzerwanie spadał w stosunku do dolara amerykańskiego i euro w drugim kwartale roku obrotowego 2014/15, a tendencja ta nasiliła się w ciągu ostatnich tygodni i dni. Osłabienie rubla od początku 2014 roku do początku grudnia osiągnęło wartość prawie 40 proc. Taki rozwój sytuacji miał także wpływ na naszą działalność w Rosji. Skutki tego mogą odbić się silniej niż oczekujemy na naszych wynikach na poziomie operacyjnym w kolejnych kwartałach, w związku z rozszerzeniem krótkoterminowych, tymczasowych obniżek opłat leasingowych i możliwym dalszym spadkiem kursu – powiedział Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group. – Dalsze pogorszenie sytuacji w Rosji przypuszczalnie będzie miało negatywny wpływ również na wycenę naszych rosyjskich aktywów z uwzględnieniem kursów wymiany walut.

– Najemcy w naszych centrach handlowych w Moskwie stawiają czoła wielu problemom, przede wszystkim z wyniku gwałtownego spadku rubla. Oznacza to dla nich wzrost kosztów, ponieważ nasze stawki najmu są z zasady denominowane w dolarach amerykańskich lub w euro. W celu wsparcia długofalowej współpracy i partnerstwa, w ostatnich miesiącach spotkaliśmy się z wieloma naszymi najemcami i rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, zaproponowaliśmy im czasowe obniżenie opłat leasingowych. To pomoże im obniżyć koszty, które wzrosły w efekcie zmian kursów walut. Z racji na to, że wycena rubla nadal spadała w ostatnich miesiącach, będziemy musieli kontynuować tę politykę tymczasowego zmniejszania płatności – skomentował Eduard Zehetner.

– Nie spodziewamy się żadnej znaczącej poprawy sytuacji w Rosji w krótkim okresie. Jednak pomimo obecnych niepewności, wierzymy w rynek rosyjski oraz w Rosję, patrząc z ekonomicznego punktu widzenia. Moskwa i jej okolice mają nadal duży niedobór wysokiej jakości powierzchni handlowej w porównaniu do innych dużych miast europejskich. Dlatego też będziemy nadal rozważali kolejne inwestycje o umiarkowanej wielkości na tym rynku – podkreśla Eduard Zehetner.

Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz AG postanowiły dzisiaj o przeprowadzenia programu wykupu akcji własnych w latach 2014-15, do poziomu 10.167.053 akcji (patrz ogłoszenie bieżące z dnia 17 grudnia 2014 roku). – Silny spadek cen akcji Immofinanz ze względu na kryzys w Rosji i związane z tym wysokie dyskonto do wartości aktywów netto stanowią atrakcyjną okazję do odkupu własnych akcji – dodał Eduard Zehetner.

Wypłata dywidendy pieniężnej za bieżący rok obrotowy 2014/15 zależy od osiągnięcia przez Immofinanz AG zysku bilansowego do podziału. W świetle obecnej i przewidywanej, przyszłej sytuacji w Rosji, zarząd nie daje konkretnych wskazówek na temat wielkości potencjalnej dywidendy.

Wyniki w Polsce

Dochód z wynajmu Immofinanz Group w Polsce w pierwszej połowie roku finansowego 2014/15 spadł i wyniósł 12 mln euro, co stanowi aktualnie 5,1 proc. łącznych przychodów Grupy z wynajmu. Wyniki działalności na poziomie operacyjnym w Polsce wyniosły w omawianym okresie 25,4 mln euro (wcześniejszy okres: 10,7 mln euro), a ich wpływ na łączne wyniki działalności Grupy wyniósł 15 proc. Zysk operacyjny (EBIT) w Polsce wyniósł na dzień 31 października 2014 roku 3,4 mln euro.

W Polsce Immofinanz Group posiada 8,6 proc. łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 26 obiektów, z czego 14 to obiekty istniejące, 10 w budowie i 2 w trakcie planowania. Ich łączna wartość księgowa wynosi 586,4 mln euro (377,6 mln euro w obiektach istniejących, 202,3 mln euro w obiektach w budowie, 6,4 mln euro w inwestycjach planowanych).

Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 9 budynków biurowych (14 proc. łącznego portfela budynków biurowych firmy), 3 obiekty handlowe (1 proc. łącznego portfela obiektów handlowych) oraz 2 nieruchomości logistyczne (3,1 proc. łącznego portfela aktywów logistycznych). Oczekiwana wartość godziwa po zakończeniu budowy bieżących projektów Grupy w Polsce wyniesie 346,9 mln euro.