Zdobyto inwestorów dla nowego funduszu, fot. Shutterstock

Właściciele galerii handlowych corocznie odprowadzają wysokie kwoty od nieruchomości. Warto sprawdzić czy nie przysługuje im zwolnienie bądź ulga, jaką przewiduje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – pisze Małgorzata Skawińska
aplikant adwokacki, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części. Podatkowi podlegają również budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciele galerii handlowych corocznie odprowadzają wysokie kwoty z tego tytułu. Czy przysługuje im zwolnienie bądź ulga, jakie przewiduje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (dalej: u.p.o.l).

Wyłączeni z opodatkowania

Weźmy na przykład organizacje pożytku publicznego oraz organizacje oświatowe. Do organizacji takich należy między innymi Stowarzyszenie „Siemacha”. Lokal wynajęty dla potrzeb prowadzenia takiej działalności zwolniony jest z podatku od nieruchomości, o ile działalność taka prowadzona jest nieodpłatnie. Zwolnienie to będzie dotyczyło nieruchomości w takim zakresie, w jakim została ona zajęta na prowadzenie statutowej działalności przez organizację ze statusem organizacji pożytku publicznego.

Co istotne, dla zastosowania tego zwolnienia nie jest wymagane, aby nieodpłatna działalność pożytku publicznego stanowiła wyłączną działalnością statutową organizacji pożytku publicznego. Ważne jest jedynie, by w zwalnianym od podatku lokalu prowadzona była wyłącznie taka działalność (a więc żadna inna).

Często w centrach handlowych spotyka się też punkty obsługi interesanta urzędu miasta, starostw czy tez urzędów marszałkowskich. Lokale takie również są wyłączone z opodatkowania, co oznacza, że właściciel galerii będzie zwolniony z podatku od nieruchomości w tym zakresie.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje także nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia nieodpłatnej działalności w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Dla uzyskania takiego zwolnienia wystarczające jest, aby organizacja była w stanie wykazać, że działalność stanowiąca podstawę zwolnienia została zapisana w jej statucie i faktycznie jest prowadzona w zwalnianej z podatku nieruchomości.

Oczywiście, rada gminy może wprowadzić inne jeszcze zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Preferencyjne stawki podatku

Działalność nie zawsze jednak musi mieć charakter nieodpłatny by dawać możliwość korzystania ze zwolnień lub preferencyjnych stawek w podatku od nieruchomości. Weźmy na przykład prowadzenie odpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego. Może tu chodzić o szkoły tańca, szkoły języków obcych, sekcje judo czy też inne podobne działalności. Lokale zajęte dla takich potrzeb korzystają z preferencyjnej stawki podatku, która nie może wynosić więcej, niż 7,77 złotych za metr kwadratowy powierzchni lokalu.

Również wynajęcie lokalu najemcy prowadzącemu prywatną przychodnię (na przykład Luxmed) uprawnia do preferencyjnych stawek. Stawka podatku od nieruchomości w takim wypadku nie może wynieść więcej, niż 4,70 złotych za metr kwadratowy;

Stawki podatku od nieruchomości za 2015 rok uregulowane są w obwieszczeniu Ministra Finansów (M.P. z 2014 r. poz. 718). Przykładowo, w Warszawie za 2015 r. stawka podatku od nieruchomości za jeden metr kwadratowy powierzchni, w budynku przeznaczonym na działalność gospodarczą, została ustalona na kwotę 23,03 zł. Jeżeli jednak wynajmiemy lokal na przykład prywatnej przychodni, zaoszczędzimy 18,35 złotych na każdym metrze kwadratowym powierzchni oddanej w taki najem. Im większa będzie zresztą powierzchnia przeznaczona na realizację świadczeń zdrowotnych w galerii, tym większa będzie oszczędność na podatku od nieruchomości, albowiem w przypadku powierzchni przekraczającej 2000 mkw. stawka została obniżona do 2,34 zł/mkw.

Wynika z powyższego, że deweloper powinien przeprowadzić rzetelny przegląd rodzajów prowadzonej przez najemców działalności. Zwłaszcza, że coraz częściej w centrach handlowych gości różnorodność. Centra często stają się multi-funkcyjne co wiąże się z koniecznością szerszego spojrzenia na umowy najmu, także z podatkowego punktu widzenia.

Eksperci z Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm będą obecni podczas Shopping Center Forum 2015 Winter Edition. Kancelaria jest partnerem merytoryczym Forum, a w ramach bloków tematycznych Robert Szczepanek / Radca prawny, założyciel, Causa Finita, przedstawi najczęściej występujące spory pomiędzy właścicielami centrów handlowych a najemcami i zaproponuje najlepsze rozwiązania w spornych kwestiach.

Autorką tekstu jest Małgorzata Skawińska, aplikant adwokacki, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm, Departament Korporacyjny.