Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group
Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group

Wynik z działalności wygenerowany przez Immofinanz Group był na stabilnym poziomie i wyniósł 241,9 mln euro w pierwszych trzech kwartałach roku finansowego.

Wyniki finansowe

Zysk netto wyniósł w tym okresie 79,2 mln euro. Na spadek poziomu zysku netto negatywny wpływ miały przede wszystkim przeszacowania wyceny nieruchomości inwestycyjnych z uwzględnieniem kursów wymiany walut, co odzwierciedla spadek wartości nieruchomości w Europie Wschodniej, a przede wszystkim w Rosji, Polsce, Czechach i Słowacji. Wpłynęły one na obniżenie wyniku netto w omawianym okresie o 99,1 mln euro.

– Trzeci kwartał roku finansowego 2014/15 charakteryzował się znacznym osłabieniem rosyjskiego rubla w stosunku do euro i dolara. Dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować naszą politykę czasowego obniżanie rat leasingowych dla najemców w naszych pięciu moskiewskich centrach handlowych. Działania te nie tylko mają pomóc naszym wieloletnim partnerom w trudnej sytuacji, ale również zapewnić stałe wysokie obłożenie w naszych centrach handlowych – mówi Eduard Zehetner prezes Immofinanz Group.

– Efekty tych działań są wyraźnie widoczne w naszych przychodach z najmu w trzecim kwartale: dochody z najmu z Rosji były na dobrym poziomie w pierwszym kwartale 2014/15 i stabilnym w drugim kwartale. Liczba odwiedzających w naszych centrach handlowych w Moskwie jest o około 10% niższa niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku – dodał Eduard Zehetner.

Z uwagi na ciągłe redukcje i kursowe zamrożenia, w nadchodzących kwartałach można się spodziewać dalszych spadków przychodów z najmu i należnych odpisów w Rosji.

Negatywne skutki w Rosji i zaplanowana sprzedaż nieruchomości doprowadziły do spadku przychodów z najmu Grupy do poziomu 344,4 mln euro. Wynik ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 12,9 mln euro w porównaniu z 0,7 mln euro w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Wynik z działalności deweloperskiej był stabilny, na poziomie 3,1 mln euro).

Pozostałe rynki kluczowe Immofinanz Group odnotowały stabilny rozwój.

Działalność w Polsce

W Polsce Immofinanz Group posiada 9% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 28 obiektów, z czego 14 to obiekty istniejące, 12 w budowie i dwa w trakcie planowania. Ich łączna wartość księgowa wynosi 611 mln euro (377,6 mln euro w obiektach istniejących, 226,9 mln euro w obiektach w budowie, 6,4 mln euro w inwestycjach planowanych).

Portfel istniejących inwestycji dzieli się na dziewięć budynków biurowych (13,8% łącznego portfela budynków biurowych firmy), trzy obiekty handlowe (1% łącznego portfela obiektów handlowych) oraz dwie nieruchomości logistyczne (3,2% łącznego portfela aktywów logistycznych). Oczekiwana wartość godziwa po zakończeniu budowy bieżących projektów Grupy w Polsce wyniesie 341,7 mln euro.

Dochód z wynajmu w Polsce w pierwszych trzech kwartałach roku finansowego 2014/15 spadł i wyniósł 18,5 mln euro, co stanowi aktualnie 5,4% łącznych przychodów Grupy z wynajmu.

Wyniki działalności na poziomie operacyjnym w Polsce wyniosły w omawianym okresie 30,2 mln euro (wcześniejszy okres: 16,1 mln euro), a ich wpływ na łączne wyniki działalności Grupy wyniósł 12,5%. Zysk operacyjny (EBIT) w Polsce wyniósł na dzień 31 stycznia 2015 roku 6,1 mln euro.