Salon Wojas

W 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wojas SA wyniosły 215 040 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wzrost sprzedaży, jak poinformowano w komunikacie spółki, wynikał ze wzrostu sprzedaży w sieci detalicznej, przy spadku sprzedaży w kanale hurt i pozostałe. Udział sprzedaży detalicznej w całej sprzedaży GK Wojas SA za 2014 r. wyniósł 81,2 proc., vs 76,9 proc. w 2013 r.

Na wyniki sprzedaży detalicznej pozytywnie wpływały następujące czynniki: wzrost popytu konsumenckiego, szersza i lepiej dopasowana kolekcja, sprzyjające warunki pogodowe w pierwszej połowie 2014 r. i tym samym większa odwiedzalność sklepów (traffic), nowe otwarcia sklepów. W drugiej połowie 2014 r. warunki pogodowe nie były już tak sprzyjające, co odbiło się mniejszej odwiedzalności w sklepach.

Strategia ekspansji

W 2014 roku otwarto 19 salonów, zamykając 8. Przyrost per saldo sklepów w 2014 r: 11. Strategia Grupy zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych jest głównym elementem tej strategii.

Zdecydowaną większość przychodów Grupa Kapitałowa osiąga ze sprzedaży produktów i towarów na rynku krajowym. W 2014 r. udział przychodów ze sprzedaży krajowej w strukturze sprzedaży wyniósł 93,4 proc. a udział sprzedaży eksportowej w strukturze sprzedaży wyniósł 6,6 proc. Za mały wzrost sprzedaży eksportowej odpowiada niestabilna sytuacja polityczno – gospodarcza na Ukrainie, co wpływa na sytuację w Rosji i na Białorusi.

Największymi rynkami zagranicznymi dla spółki są kraje południowo – wschodnie, bezpośrednio sąsiadujące z Polską. Największą sprzedaż eksportowa odbywa się na Słowacji 52,2 proc. , następnie w Czechach 19 proc. oraz w Kanadzie i na Białorusi – po 7,3 proc.
Głównym celem rzeczowych działań inwestycyjnych Emitenta jest rozbudowa własnej sieci sprzedaży.

Nakłady z tytułu planowanych nowych salonów w centrach handlowych szacowane są na 4 000 tys. zł i dotyczą planowanych otwarć sklepów w spółkach Wojas Trade Sp. z o.o., i Wojas Shoes s.r.o. Nakłady w planowanej kwocie 1 000 tys. zł dotyczyć będą dalszej modernizacji i adaptacji budynku (hala 45) w Nowym Targu przeznaczonego na magazyny Spółki i pod wynajem. Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 1 200tys. zł dotyczyć będą: środków transportu, maszyn i wyposażenia produkcyjnego, zakupu sprzętu biurowego oraz licencji do programów komputerowych. Nakłady inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych.

Strategia rozwojową na lata 2014 – 2016

Opracowana strategia zakłada rozwój sieci sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji z naciskiem na sprzedaż detaliczną. Podstawą strategii jest rozwój własnej sieci sprzedaży.

Wg stanu na 31.12.2014 spółka posiadała poprzez jednostki zależne 166 sklepów, z tego 155 w kraju, 9 na Słowacji i 2 w Czechach. W 2015 planuje otworzyć 17 własnych sklepów przy 3 zamknięciach.

Planowane lokalizacje dla nowych sklepów firmowych Wojas to: nowe centra handlowe, centra handlowe już istniejące, w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy. Czynniki istotne przy planowaniu nowych sklepów to głównie obecność marki Wojas na danym rynku i parametry finansowe najmu, lokalizacja oraz atrakcyjność samego projektu. Polityka firmy nastawiona jest na otwieranie salonów w miejscach, gdzie nie ma jeszcze żadnego sklepu firmowego, ważne jest jednak aby powstający sklep rodził potencjał dobrej sprzedaży – w tym celu przeprowadza się badanie wielkości lokalnego rynku (pojemność, chłonność, potencjał rynkowy i przewidywany rozwój).
Wraz z rozwojem sieci sprzedaży będzie również prowadzona analiza działalności już istniejących sklepów. Punkty charakteryzujące się trwałym brakiem rentowności będą zamykane. Wraz z rozwojem sieci handlowej firma planuje również stopniowe wygaszanie współpracy z innymi dystrybutorami obuwia na terenie całego kraju.

Do końca 2016 r. spółka zakłada, iż w Polsce będzie miała 175 – 180 własnych sklepów, natomiast na Słowacji i w Czechach będzie miał po 10 własnych sklepów. Dodatkowo firma chce wejść poprzez jednostki zależne na rynek węgierski i rumuński.

Ekspansja zagraniczna

Z uwagi na trudną sytuację za wschodnią granicą spółka wstrzymuje się nad dalszym rozwojem sprzedaży w oparciu o system franczyzy na wschodzie. Obecnie działają sklepy franczyzowe w następujących krajach: Białoruś – 2 sklepy, Ukraina – 2 sklepy, Rosja – 1 sklep.
W krajach za południową granicą tj. Słowacja i Czechy, planowany jest dalszy rozwój sieci własnej w szczególności w Czechach.

Pozostałymi elementami strategii na lata 2014 – 2016 jest: wzrost sprzedaży w istniejących salonach, zwiększenie efektywności operacyjnej, wzmocnienie świadomości marki Wojas, nowe linie produktowe, rozwój e – sklepu.