Thomas Kurzman, prezes GTC SA.
Thomas Kurzman, prezes GTC SA.

Globe Trade Centre SA w pierwszym kwartale 2015 roku poprawił wyniki operacyjne oraz sprzedała aktywa niezwiązane z działalnością podstawową. Ponadto spółka rozważa alternatywne sposoby finansowania strategii rozwoju.

– GTC nieprzerwanie kontynuuje poprawę wszystkich najważniejszych wskaźników operacyjnych dzięki stabilnym przychodom z najmu i usług oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową, która postępuje zgodnie z harmonogramem. Po tym, jak plan emisji akcji nie uzyskał zgody akcjonariuszy, GTC rozważy alternatywny sposób finansowania swojej strategii wzrostu oraz odświeżenia portfolio spółki na kluczowych rynkach – mówi Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC SA.

Kluczowe osiągnięcia

Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową i restrukturyzacja powiązanych kredytów.

W trakcie pierwszego i drugiego kwartału 2015 r. GTC sprzedało dwa aktywa niezwiązane z działalnością podstawową: centrum handlowe Galleria Buzau (Rumunia) oraz projekt mieszkaniowy Felicity (Rumunia), który został sprzedany w ramach restrukturyzacji kredytu związanego z tym projektem.

W kwietniu 2015 r. GTC podpisało wstępną umowę sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz. Finalizacja transakcji jest przewidziana w maju 2015 r.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2015 roku przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych i usług pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 27 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 74% w tym okresie z 72% w pierwszym kwartale 2014 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej pozostał na poziomie 20 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. W tym okresie koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, zmalały do 2,3 mln euro w porównaniu do 3 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem wzrósł do 9 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 6 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r. dzięki obniżeniu kosztów. Natomiast koszty finansowe netto wyniosły 8 mln euro w porównaniu do 11 mln euro rok wcześniej, dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej.

Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 8 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. co jest głównie wynikiem spadku kosztów administracyjnych i kosztów finansowych.

Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku.

Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł 53% na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 54% na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość aktywów netto (przed udziałami niekontrolującymi) w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,4 euro na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 13 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. (11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.), głównie dzięki ograniczeniu kosztów.

Grupa GTC

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.

Od powstania w 1994 r. Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Zbudowaliśmy 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 mln mkw. powierzchni najmu oraz dziewięć projektów mieszkalnych oferujących ponad 400 tys. mkw. powierzchni. Obecnie GTC jest właścicielem i zarządcą 34 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 653 tys. mkw.