Galeria Stokrotka
Sklep sieci Stokrotka

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową Emperia w I kwartale były o 1,44% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły ponad 486,3 mln zł.

Wyniki finansowe

W tym okresie odnotowano znaczący wzrost EBITDA, który wyniósł 30,9 mln zł, a odpowiednio w I kwartale okresu porównawczego 17,2 mln zł., co oznacza wzrost o 79,6%. Jednocześnie z EBITDA, zdecydowanej poprawie uległ zysk Grupy z 3,2 mln zł w I kwartale 2014 roku do 18,8 mln zł w I kwartale 2015 roku.

Zdecydowanie lepszy wynik netto Grupy wypracowany w 2015 roku, to przede wszystkim efekt znaczącej poprawy wyników w segmencie detalicznym oraz zawartej w segmencie nieruchomości transakcji jednorazowej związanej ze sprzedażą nieruchomości.

W I kwartale 2015 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 14,8 mln zł.

Mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych w I kwartale 2015 roku segment detaliczny Grupy zwiększył swoje przychody i uzyskał poprawę wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży były wyższe o 0,87% i wyniosły ponad 472,4 mln zł., co w kontekście wspomnianych warunków rynkowych jest pozytywnym wynikiem. Poziom zrealizowanej marży handlowej brutto był o 0,39% wyższy niż w I kwartale 2014 roku i osiągnął poziom 28,56%. W segmencie detalicznym nastąpił znaczny wzrost EBIDTA, który w I kwartale 2015 roku wyniósł 10,2 mln zł, a odpowiednio w I kwartale okresu porównawczego 2,9 mln zł, co oznacza wzrost o 253,15%. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miało utrzymanie dyscypliny kosztowej w Grupie oraz dalsza optymalizacja kosztów własnej logistyki.

Rozwój sieci Stokrotka

Stokrotka rozpoczęła w I kwartale realizację projektu uruchomienia na przełomie roku 2015 i 2016 lokalnego centrum dystrybucji w Lublinie. Rozwiązanie to wpłynie pozytywnie na koszty logistyki i jakość procesów logistycznych.

Ten kwartał 2015 roku był bardzo udanym okresem pod względem otwarć nowych sklepów Stokrotka. Uruchomiono łącznie 9 sklepów (2 supermarkety, 6 marketów i jeden sklep franczyzowy). Sieć Stokrotka na koniec tego okresu miała łącznie 259 sklepów detalicznych.

Zgodnie ze strategią do końca 2016 roku Emperia chce mieć 627 sklepów Stokrotka, z czego ponad 80 sklepów franczyzowych.

Przypomnijmy, 2 kwietnia br. spółka Stokrotka zawarła umowę warunkową ze spółkami Frac Handel. Umowa dotyczy przejęcia przez Stokrotkę 19 lokalizacji na terenie południowej Polski w województwie podkarpackim, śląskim i małopolskim, w których prowadzony jest handel detaliczny artykułami FMCG, wraz z aktywami (wyposażeniem) wchodzącymi w skład tych lokalizacji na dzień ich przejęcia. Wartość umowy wynosi 20,5 mln zł, składa się na nią odstępne za przekazane lokalizacje oraz wyposażenie.

Umowa została zwarta pod warunkami zawieszającymi, z których główny to uzyskanie przez Stokrotkę zgody UOKiK na dokonanie koncentracji.