Salon Komputronik
Salon Komputronik

Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. osiągnęła na dzień 31.12.2014 roku przychody w wysokości 1 671,3 mln zł co daje wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego o 33,9 proc.

Jak poinformowano w raporcie, pozytywnie na wzrost obrotów oddziałuje systematyczny wzrost liczby partnerów handlowych, a także wzrost udziału sprzedaży e-commerce i eksportu.

Grupa nadal realizuje wcześniej przyjętą politykę ograniczonego wzrostu poprzez zdywersyfikowane kanały obsługi klientów, zwracając szczególną uwagę na właściwą politykę zakupową, która w obecnej sytuacji rynkowej (szybkie zmiany we wprowadzanych do sprzedaży technologiach, rosnący wpływ sprzedaży e-commerce i spłaszczenie polityki cenowej firm konkurencyjnych) jest głównym kreatorem marży handlowej spółki.

Zysk ze sprzedaży

W omawianym okresie Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 133,5 mln zł, przy marży handlowej wynoszącej 8,0 proc. Na uzyskany wynik na sprzedaży wpływ miały takie czynniki jak: ograniczenia programów dopłat oferowanych przez producentów oraz wzrost sprzedaży eksportowej prowadzonej na niższych marżach niż sprzedaż detaliczna, ale też generującej zdecydowanie niższe koszty operacyjne.

Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży łącznie na dzień 31.12.2014r. wyniosły 105,2 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku o 18,7 proc., przy czym koszty sprzedaży wzrosły o 23,9 proc. natomiast koszty zarządu wzrosły o 3,2 proc. Pozostałe przychody operacyjne na dzień 31.12.2014roku wyniosły 2,0 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1,0 mln zł.

Wynik za trzy kwartały

W efekcie wyżej opisanych czynników Grupa wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 29,3 mln zł, w porównaniu do 16,0 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku, co daje wzrost o 83 proc.

Wynik na działalności finansowej na 31.12.2014roku był ujemny i wyniósł -7,9 mln zł. Grupa za trzy kwartały roku obrotowego osiągnęła wynik netto w wysokości 18,4 mln zł (w tym 18,1 mln zł przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) w porównaniu do 20,8 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku (w tym 20,6 mln zł przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego).