Oliver Schumy, prezes Immofinanz
Oliver Schumy, prezes Immofinanz

Immofinanz Group, jedna z najważniejszych firm w europejskim sektorze nieruchomości komercyjnych, plasuje Polskę – obok Niemiec i Austrii – wśród swoich trzech najbardziej perspektywicznych rynków. Główny obszar zainteresowania Grupy obejmuje nieruchomości handlowe i biurowe.

– Zamierzamy skoncentrować nasz portfel na głównych sektorach, tj. handlowym oraz  biurowym i dalej rozwijać konkurencyjną pozycję Immofinanz w tych obszarach. – powiedział Oliver Schumy, prezes zarządu Immofinanz.

Immofinanz sprzedaje nieruchomości logistyczne

Spółka oficjalnie potwierdziła, że rozpoczął się już zaplanowany proces sprzedaży portfela logistycznego, którego łączna powierzchnia pod wynajem wynosi blisko 1 mln mkw. Portfel logistyczny Grupy po sprzedaży nieruchomości, należących do zlokalizowanej w Holandii sieci City Box, budynków mieszkaniowych i hotelu w Wiedniu, stanowi ok. 8 proc. jej portfela. Po zakończeniu planowanej sprzedaży największą część portfela Immofinanz będą stanowiły nieruchomości handlowe – przypadnie im w udziale 48,8 proc. portfela, sektor biurowy obejmie 43,7 proc., a pozostałe – 7,5 proc.

Inwestycje w Polsce i u zachodnich sąsiadów

Środki uwolnione dzięki planowanym transakcjom zostaną przeznaczone na akwizycje i własne projekty deweloperskie w sektorze handlowym, jak i biurowym. Głównymi rynkami w tym zakresie będą Niemcy, Austria i Polska.

– Wzrosty będą nakierowane na poprawę trwałej rentowności i stworzenie bardziej zrównoważonego podziału portfela między Europą Zachodnią a Wschodnią. – zaznaczył prezes Schumy. W chwili obecnej, w przybliżeniu 32 proc. portfela zlokalizowane jest w Austrii i Niemczech, a 68 proc. – w Europie Wschodniej, w tym również w Moskwie. – dodał.

Kierunek ekspansji na rynku nieruchomości handlowych

Ekspansja na rynku nieruchomości handlowych może objąć swoim zasięgiem zarówno stolice (centra handlowe typu „prime”), jak i drugorzędne i trzeciorzędne miasta, gdzie spółka wprowadza swoje marki –Vivo! oraz Stop.Shop. Projekty deweloperskie na obecny rok obrotowy uwzględniają m.in. zakończenie budowy centrum handlowego Vivo! w Stalowej Woli. Prezes Immofinanz, Oliver Schumy zapowiedział, że Polska jest jednym z trzech rynków, na których spółka planuje uzyskiwać dalsze wzrosty.

Udane projekty deweloperskie

Immofinanz ujednolica swój profil działalności na rynku nieruchomości komercyjnych i modyfikuje posiadany portfel poprzez transakcje sprzedaży. Grupa wydzieliła ze swoich struktur spółkę Buwog, w ciągu ostatniego roku wyszła także ze Szwajcarii, USA i Holandii.

– Zrealizowaliśmy także szereg projektów deweloperskich, na przykład w segmencie detalicznym: centrum handlowe Tarasy Zamkowe w Lublinie i pierwsze centrum handlowe pod naszą nową marką Vivo! Osiągnięcia te są wyraźnie widoczne w wynikach sprzedaży nieruchomości i działalności deweloperskiej. – podsumował Oliver Schumy, prezes zarządu Immofinanz.

Wyniki finansowe za rok rozliczeniowy 2014/15

Immofinanz Group podała do wiadomości swoje wyniki finansowe za rok obrotowy 2014/15.  Pod koniec kwietnia br. wynik z działalności operacyjnej Immofinanz znajdował się na poziomie 316,5 mln euro wobec 270,5 mln euro w poprzednim roku obrotowym. Spółka odnotowała 17-procentowy wzrost rok do roku. Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 43,5 mln euro, podczas kiedy rok wcześniej sięgały 5,7 mln euro. Również wynik z działalności deweloperskiej znajdował się na plusie – wyniósł 11,0 mln euro, w porównaniu z -45,0 mln euro w 2013/14 roku. Pozwoliło to zrównoważyć oczekiwany spadek wpływów z zarządzania nieruchomościami (313,3 mln euro wobec 383,9 mln euro, w 2013/14), który spowodowany był zmniejszonymi dochodami z najmu w Rosji i sprzedaży nieruchomości. Spółce udało się zredukować koszty ogólne – pozostałe koszty operacyjne były niższe o 19,1 proc. osiągając wartość na poziomie -73,6 mln euro.

Mimo znaczących dochodów ze sprzedaży nieruchomości i działalności deweloperskiej, spółka odnotowała ujemny zysk netto za rok finansowy na poziomie: -361,4 mln euro. W ubiegłym roku rozliczeniowym zysk netto wynosił 72,0 mln euro, względnie 176,9 mln euro wraz ze 100,0 proc. Buwog. Bezpośredni wpływ na zysk netto z operacji kontynuowanych ma niekorzystna sytuacja w wycenie moskiewskich centrów handlowych oraz odpisu z licznych nieruchomości w Europie Wschodniej, gdzie występuje duża konkurencja i są prowadzone prace modernizacyjne istniejących obiektów. Ponadto do zmniejszenia zysku netto po uwzględnieniu kursów wymiany walut na poziomie -312,3 mln euro (2013/14: -179,7 mln euro) doprowadziły bezgotówkowe przeszacowania na poziomie -197,0 mln euro z rosyjskiego portfela. Przychody z najmu w moskiewskich centrach handlowych spadły do 140,2 mln euro w 2014/15 (2013/14: 167,3 mln euro).

Wyniki finansowe Immofinanz w Polsce

Pod koniec roku finansowego 2014/15 spółka odnotowała spadek dochodów z wynajmu w Polsce – wyniosły one 25,9 mln euro. Kwota ta stanowiła 6,1 proc. łącznych przychodów Grupy z wynajmu. Wyniki z działalności operacyjnej w Polsce sięgnęły 55,1 mln euro i stanowiły 17,4 proc. łącznych wyników spółki z działalności operacyjnej. Dla porównania, rok wcześniej było to 23,0 mln euro.

Polityka w zakresie dywidendy

Zarząd Immofinanz rekomendował Walnemu Zgromadzeniu, aby nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2014/15. Jednocześnie spółka zrealizowała program skupu akcji własnych 2014/15 i 2015, przeznaczając na ten cel ok. 102 mln euro. Cena jednej akcji wynosiła ok. 10 euro centów. W trwającym obecnie roku finansowym spółka planuje także wykupić swoje akcje BUWOG.

Profil działalności Immofinanz Group

Immofinanz Group to firma, notowana na warszawskiej i wiedeńskiej giełdzie (indeks ATX). Spółka aktywnie działa w europejskim sektorze nieruchomości komercyjnych. W swoim portfolio posiada obiekty z segmentu biurowego, handlowego i logistycznego w Austrii, Niemczech, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Polsce i Rosji. Główna działalność Grupy obejmuje zarządzanie nieruchomościami i ich rozwój na 8 europejskich rynkach.

Immofinanz w Polsce

Na Polskę przypada Kierunek 9,5 proc. łącznego portfela nieruchomości Immofinanz Group. Na terenie kraju zlokalizowanych jest 28 obiektów, z czego 14 z nich to inwestycje zrealizowane (ich łączna wartość księgowa wynosi 361,7 mln euro), 12 znajduje się w budowie (ich wartość księgowa jest wyceniona na 268,3 mln euro), a 2 – w trakcie planowania (7,5 mln euro). Łączna wartość księgowa obiektów Immofinanz w Polsce opiewa na kwotę 637,5 mln euro.

W skład portfela istniejących inwestycji wchodzą 3 obiekty handlowe (1 proc. łącznego portfela obiektów handlowych). Pozostałą część stanowią 2 nieruchomości logistyczne (3,2 proc. łącznego portfela aktywów logistycznych) i 9 nieruchomości biurowych (14,1 proc. łącznego portfela budynków biurowych firmy). Firma oczekuje, że po zakończeniu budowy pozostałych inwestycji, które znajdują się w trakcie realizacji, wartość portfela istniejących inwestycji wyniesie 341,9 mln euro.