Atrium Copernicus z lotu ptaka

Firma Atrium European Real Estate Limited opublikowała wstępne wyniki za drugi kwartał i pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku.

— W pierwszej połowie 2015 roku koncentrowaliśmy się na ulepszeniach operacyjnych i finansowych, konsekwentnie realizując strategię dalszego rozwoju Grupy, której celem jest wzrost dochodów i rozbudowa portfela przy jednoczesnej zmianie jego struktury, polegającej na zwiększeniu roli dużych, dominujących centrów handlowych na najważniejszych dla nas rynkach, gwarantujących dobre wyniki finansowe – komentuje Josip Kardun, prezes Atrium European Real Estate Limited.

— Prognozy dla większości krajów, w których działamy, a zwłaszcza dla naszych rynków strategicznych są optymistyczne. Dla odmiany w Rosji sytuacja pozostaje dużym wyzwaniem i na obecnym etapie trudno jest przewidywać znaczącej zmian. Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że Atrium odniesie korzyści z prognozowanego wzrostu konsumpcji i niesłabnącego popytu ze strony przedsiębiorstw handlu detalicznego i inwestorów na obiekty handlowe na strategicznych rynkach Atrium, zwłaszcza, że tymczasowe inicjatywy i rotacja portfela Grupy zaczynają przynosić owoce, a zbliżające się terminy wygaśnięcia długoterminowych umów dzierżawy pozwolą osiągnąć wyższy wzrost czynszów w perspektywie średnio- i długoterminowej – dodał Josip Kardun.

Polski portfel nieruchomości

Wartość rynkowa portfela 24 nieruchomości należących do Atrium, zlokalizowanych w Polsce, wynosi 1,5 mld euro, co stanowi 54,7% wartości portfela przynoszących dochody 82 nieruchomości należących do Atrium, zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, wynoszącej 2,7 mld euro.

Dochód brutto z najmu (GRI) polskiej części portfela Atrium wzrosły o 15,6% i osiągnęły wartość 51,7 mln euro; na wynik ten wpłynęło przede wszystkim nabycie centrum Focus Mall Bydgoszcz w listopadzie 2014 roku oraz otwarcie w marcu 2014 roku Atrium Felicity, nowego obiektu w centrum Lublina, a także zakończenie w marcu 2015 roku inwestycji rozbudowy toruńskiego centrum Atrium Copernicus.

Dochód netto z najmu (NRI) wzrosły o 12% do 51,2 mln euro, natomiast przychody z najmu netto według definicji EPRA dla porównywalnego portfela nieruchomości (like–for-like) pozostają stabilne na poziomie 40,2 mln euro.

Ogólny wskaźnik najmu uwzględniający 24 nieruchomości, obliczony zgodnie z zasadami EPRA, utrzymał się na wysokim stałym poziomie 96,8%.

Po otwarciu 12 marca 2015 roku rozbudowanej części Atrium Copernicus o 17,3 tys. metrów kwadratowych, ogólna liczba sklepów zwiększyła się do 144, zaś powierzchnia najmu brutto osiągnęła 47,4 tys. metrów kwadratowych; przybyło także 640 miejsc parkingowych. Atrium Copernicus jest teraz największym centrum handlowym w promieniu 150 km i osiąga dobre wyniki handlowe od oddania tej najnowszej inwestycji.

Trwają prace budowlane w Atrium Promenada w Warszawie; jest to pierwszy etap inwestycji, w ramach, której centrum zostanie gruntownie przebudowane i powiększone o 44 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej.

Atrium

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W rękach Grupy znajduje się 81 centrów i nieruchomości handlowych w siedmiu krajach o wartości rynkowej 2,5 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,2 mln mkw. W 2014 r. firma Atrium odnotowała przychody z najmu brutto w wysokości 214.5 mln euro. Spółka posiada siedzibę na wyspie Jersey i jest podwójnie notowana – na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.

Atrium posiada w Polsce 24 działające centra handlowe o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej około 520 tys. mkw., które w 2014 roku wygenerowały ponad 91 mln euro przychodów z najmu brutto. Z uwzględnieniem sprzedaży 72 mniejszych obiektów handlowych w Republice Czeskiej w styczniu 2015 roku oraz wyników osiągniętych w 2014 roku, aktywa Atrium w Polsce stanowią około 57% całkowitej wartości rynkowej stałego portfela inwestycyjnego Spółki i generują 45% jej rocznych przychodów netto. W Polsce zlokalizowanych jest osiem najlepszych obiektów Atrium. Są to: Atrium Promenada, Atrium Targówek i Atrium Reduta w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Focus Mall w Bydgoszczy, Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Biała w Białymstoku.