Grupa EM&F podsumowuje czwarty kwartał 2015 r.

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F w IV kwartale oraz narastająco za 12 m-cy 2015 roku wzrosły odpowiednio o 4 proc. r/r (do 480 mln zł) oraz o 7 proc. r/r (do 1 323 mln zł)

Grupa Empik odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 6 proc. r/r (do 386 mln zł) oraz o 5 proc. r/r (do 1 035 mln zł) w IV kwartale oraz okresie 12 miesięcy 2015 r.

W przychodach Grupy Empik największą kontrybucję miały sklepy Empik, które zwiększyły przychody ze sprzedaży odpowiednio o 7 proc. r/r (do 367 mln zł) i o 6 proc. (do 999 mln zł) w IV kwartale i okresie 12 m-cy 2015 r.

Do wzrostu przychodów całej Grupy Empik przyczynił się wzrost sprzedaży LFL sklepów Empik odpowiednio o 3,0 proc. r/r i o 2,1 proc. r/r w IV kwartale i okresie 12 m-cy 2015 r. oraz rozwój sieci sprzedaży sklepów Empik. Największe dynamiki przychodów odnotowano w kategoriach „książka”, „multimedia”, „muzyka”, „artykuły szkolno-biurowe i artystyczne” oraz „zabawki”. Na koniec IV kwartału 2015 r. sieć Empik liczyła 228 sklepów.

Segment Publishing zanotował spadek przychodów ze sprzedaży w IV kwartale i okresie 12 m-cy 2015 r. odpowiednio o 8 proc. r/r (do 20 mln zł) i o 15 proc. r/r (do 36 mln zł), ze względu na większy poziom oferowanych rabatów, większy poziom zwrotów oraz niższą sprzedażą pozycji katalogowych (m.in. kalendarzy oraz poradników).

Segment E-commerce zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży sklepów empik.com, empikfoto.pl, empiktravel.pl oraz segmentu Digital odpowiednio o 33 proc. r/r oraz o 36 proc. r/r w IV kwartale oraz okresie 12 m-cy 2015 r., co jest związane z dynamicznym rozwojem całego segmentu.

W IV kwartale 2015 r. oraz w okresie 6 m-cy zakończonym 31 grudnia 2015 r. – przychody ze sprzedaży smyk.com wyniosły odpowiednio 39 mln zł oraz 57 mln zł.

W 2015 r. przychody ze sprzedaży Grupy Empik oraz segmentu E-commerce stanowiły odpowiednio 78 proc. oraz 22 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży działalności kontynuowanej Grupy EM&F. Przy tym cała sprzedaż Grupy EM&F z działalności kontynuowanej została zrealizowana w Polsce.

W IV kwartale 2015 r. Grupa EM&F zmniejszyła stratę netto z działalności kontynuowanej o 7 mln zł (do 15 mln zł) vs. strata netto w wysokości 21 mln zł w IV kwartale 2014 r. W okresie 12 m-cy 2015 r. strata netto Grupy EM&F wyniosła 112 mln zł i była wyższa o 40 mln PLN vs. 2014 r.

Należy wskazać, że zadłużenie netto Grupy EM&F finansuje działalność operacyjną zarówno segmentów działających w ramach działalności kontynuowanej (Grupa Empik, segment E-commerce, Pozostałe segmenty), jak i działalności zaniechanej (Grupa Smyk, Grupa Optimum, Szkoły Językowe, Segment Moda). Jednak, obliczając zysk/(stratę) z działalności kontynuowanej, Grupa EM&F uwzględnia w wynikach działalności kontynuowanej przede wszystkie koszty finansowe netto poniesione w omawianym okresie (w tym w ramach działalności zaniechanej). Przychody i koszty z tytułu odsetek nie są przypisywane do poszczególnych segmentów, co negatywnie wpływa na wynik netto segmentów w ramach działalności kontynuowanej.

Zwiększenie straty netto w 2015 r. wynika przede wszystkim z wyższych kosztów finansowych netto tj. m.in. z wyższych kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji (w wyniku  wyższego poziomu zadłużenia i wyższych stawek procentowych niż w porównywalnym okresie),

Dług netto Grupy EM&F na koniec IV kwartału 2015 r. wyniósł 607 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do 31 grudnia 2014 r. o 123 mln zł.

W związku z podpisaniem umów przedwstępnych sprzedaży Grupy Smyk oraz Grupy Optimum, a także z zamiarem przeznaczenia przychodów ze sprzedaży na spłatę zadłużenia finansowego, zarząd Grupy EM&F uznał, że spłata obecnego zadłużenia nastąpi w okresie krótszym niż 12 m-cy od daty bilansowej, dlatego też całość zadłużenia finansowego Grupy EM&F została zaprezentowana na dzień 31 grudnia 2015 r. jako zobowiązania krótkoterminowe, niezależnie od określonego umownie terminu wymagalności (październik i listopad 2017).

W zależności od potrzeb, Grupa EM&F może w przyszłości podjąć starania o pozyskanie stabilnego refinansowania zadłużenia finansowego – poinformował zarząd.

Na koniec IV kwartału 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 291 444 mkw. i liczyła 466 placówek, z czego 238 placówek (o łącznej powierzchni 197 199 mkw.) dotyczy działalności zaniechanej w Grupie Smyk oraz Grupie Optimum.

W IV kwartale 2015 r. w ramach Grupy EM&F otwarto: 6 sklepów w Grupie Empik, 9 sklepów w Grupie Smyk (8 w Polsce oraz 1 w Niemczech) i 1 sklep w Grupie Optimum (Rosja).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.