scf-news-retailnet-pl-logo-white.svg

Vistula podsumowuje I półrocze 2016 roku

vistula-wolczanka-ecommerce

Na koniec I półrocza 2016 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 28,6 tys. mkw. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 7,8% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 11,6%

Grupa Kapitałowa Vistula posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą ponad 330 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Vistula Group korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.

Wyniki finansowe

W I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Vistula wyniosły 273,8 mln zł i były o 38 mln (16%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W obydwu podstawowych segmentach działalności Grupa zanotowała wzrost sprzedaży.

Segment odzieżowy

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2016 roku wyniosły 169,7 mln zł i były o 22,5 mln zł (tj. o 15,3%) wyższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku Grupa Vistula zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach detalicznych:

  • Vistula – wzrost o 18,9 mln zł (+ 24%)
  • Wólczanka – wzrost o 4,4 mln zł (+14%)
  • Deni Cler Milano – wzrost o 2,2 mln zł ( +12%)

Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest ze wzrostem sprzedaży z 1 mkw. oraz rozwojem sieci sprzedaży. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody.

W I półroczu 2016 roku damska marka Deni Cler działająca w ramach spółki zależnej DCG zwiększyła sprzedaż o 2,2 mln zł, marże o 1,5 mln zł. Pozytywne zmiany w sprzedaży przełożyły się na dodatni wynik finansowy spółki w I półroczu 2016 r.

Marża brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2016 roku wyniosła 89,7 mln zł i była o 14% wyższa od wygenerowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. W sprzedaży detalicznej obserwujemy wzrost udziału sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej. Sprzedaż internetowa cechuje się mniejszą marżą w stosunku do tradycyjnej sprzedaży w salonach. Powoduje to zmniejszenie wskaźnika marży brutto w relacji do przychodów, który w I półroczu 2016 roku wyniósł 52,9% w stosunku do 53,5% w I półroczu 2015 roku.

Dzięki korzystnym tendencjom w zakresie działalności finansowej Vistula Group w ramach segmentu odzieżowego osiągnęła wzrost zysku netto w I półroczu 2016 roku o 0,4 mln zł w porównaniu do I półrocza 2015 roku.

Segment jubilerski

Przychody w segmencie jubilerskim Grupy Kapitałowej Vistula Group w I półroczu 2016 roku wyniosły 104,1 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w I półroczu 2015 roku o 15,5 mln zł (17,5%). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty dzięki rosnącej sprzedaży z 1 mkw. oraz zwiększeniu powierzchni sprzedaży (wzrost powierzchni o 11,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku)

Marża brutto na sprzedaży segmentu jubilerskiego w I półroczu 2016 roku wyniosła 54 mln zł i była o 18,3% wyższa od wygenerowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik marży brutto przyrównany do przychodów wzrósł do poziomu 51,9% w I półroczu 2016 roku w stosunku do 51,5% w I półroczu 2015 roku.

Wynik netto segmentu uległ znaczącej poprawie i w I połowie 2016 roku wyniósł 5,2 mln zł w stosunku do 3,7 mln zł w I połowie 2016 roku.

Planowane działania rozwojowe

W 2016 roku oraz dwóch następnych latach planowane jest powiększanie powierzchni handlowej Vistula Group w tempie ok. 10% netto rocznie. Ponadto w roku bieżącym planowane jest uruchomienie 52-54 nowych salonów własnych i franczyzowych dzięki czemu na koniec roku w ramach Grupy będzie funkcjonować ponad 370 salonów wszystkich marek. Pozwoli to na przekroczenie w tym roku 30 tys. mkw. łącznej powierzchni sprzedażowej całej sieci. W modelu franczyzowym planowane jest także otwarcie pierwszych salonów marki W.Kruk. W ciągu pierwszego półrocza 2016 otwarto 18 salonów własnych i franczyzowych w segmencie odzieżowym o łącznej powierzchni 1052 mkw. oraz 4 salony własne w segmencie jubilerskim o łącznej powierzchni 252 m2. W okresie trzeciego kwartału 2016 planowane jest uruchomienie 5 nowych salonów własnych i franczyzowych w segmencie odzieżowym o łącznej powierzchni 285 m2. Na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych lokalizacjach Grupa Kapitałowa Vistula przeznaczy w ciągu całego roku kwotę około 15 mln zł. Uzupełnieniem tradycyjnego kanału sprzedaży w salonach stacjonarnych głównych marek Grupy Kapitałowej spółki będzie systematyczne zwiększanie oferty asortymentowej w ich sklepach internetowych oraz doskonalenie ich funkcjonalności.

Grupa Kapitałowa Vistula będzie dążyć do istotnego wzrostu skonsolidowanego zysku netto oraz generowanej EBITDA na koniec bieżącego roku. Minimalnym celem w zakresie tych parametrów jest osiągnięcie wyników wyznaczonych przez funkcjonujący w Vistula Group S.A. program motywacyjny przewidujący osiągnięcie w 2016 roku skonsolidowanego zysku netto w kwocie nie niższej niż 29 mln zł oraz przynajmniej 55 mln zł skonsolidowanej EBITDA. Realizacja powyższych celów będzie oparta przede wszystkim na rozwoju posiadanych marek własnych w segmencie odzieżowym i jubilerskim, optymalnym wykorzystaniu modelu finansowania działalności operacyjnej bazującego na długoterminowym kredycie bankowym, zmniejszeniu kosztów finansowych oraz utrzymaniu rygorów kosztowych w obszarach kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem sieci detalicznej. Systematyczny wzrost powierzchni własnej sieci detalicznej wspomagany modelem franczyzowym dla marek Vistula i Wólczanka i wkrótce także W.KRUK, powinien iść w parze z istotną poprawą jej efektywności poprzez zwiększenie sprzedaży z metra kw. oraz nie większym niż 1% spadkiem poziomu marż procentowych w stosunku do uzyskanych przez segment odzieżowy i jubilerski w roku ubiegłym.

Facebook
LinkedIn
PARTNERZY
PULS RYNKU
SCF DATABASE

Codzienny newsletter
SCF News | Retailnet.pl

dla profesjonalistów rynku centrów handlowych
logo blue SCF News - Retailnet.pl-clear
Codzienny newsletter

dla profesjonalistów rynku centrów handlowych: najemców, deweloperów i inwestorów.

* indicates required