Zarząd Intersport Polska informuje, że według wstępnych szacunków w 2016 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 205,2 mln,  EBITA na poziomie -467 tys. zł i stratę netto na poziomie 8,5 mln zł.

Jak wyjaśnia spółka, niższe przychody ze sprzedaży w 2016 roku o 4,2 proc. w porównaniu do 2015 roku spowodowane były w głównej mierze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży towarów oznaczonych markami własnymi w ujęciu rok do roku o 19,6 proc., tj. 6,1 mln zł co odpowiada za około 70 proc. ogólnego spadku sprzedaży.

Zamknięcia sklepów

Głównymi powodami osiągnięcia słabszych wyników finansowych w 2016 roku było m.in. uzyskanie mniejszej marży na sprzedaży w ujęciu r/r o 4,5 mln zł – spadek marży dotyczył głównie towarów oznaczonych markami własnymi o 2,3 mln zł. Na wyniki wpływ miały także koszty zdarzeń o charakterze jednorazowym, które w 2016 r. wyniosły 1,8 mln zł. Złożyły się na nie m.in. koszty zamknięcia w ubiegłym roku trzech sklepów (koszty niezamortyzowanej części majątku trwałego, koszty przywrócenia lokali do stanu początkowego oraz odprawy dla pracowników) oraz rezerwa na planowane zamknięcia sklepów w 2017 roku.

W 2016 roku spółka poniosła koszty związane z zamknięciem trzech starych sklepów, które notowały spadki obrotów i pogłębiały swoje straty. Zamkniecie nierentownych sklepów powinno wpłynąć na poprawę wyników spółki już w 2017 roku.

Koszty działalności operacyjnej w 2016 roku wyniosły 83,7 mln zł i były niższe o 1,1 proc, tj. o 960 tys. zł w porównaniu do 2015 roku.

Raport roczny za 2016 rok obejmujący pełne sprawozdanie finansowe spółki zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2017 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

33 salony Intersport

Od 13 lutego 2017 roku Intersport Polska SA prowadzi działalność w 33 sklepach sportowych Intersport zlokalizowanych w 23 aglomeracjach miejskich, o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 30,82 tys. mkw. Rok wcześniej spółka posiadała 34 sklepy, o łącznej powierzchni 31,95 tys. mkw.

Podstawowa działalność Intersport Polska S.A. polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych, prestiżowych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce.